lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG33 Regressionsanalys

7,5 hp

Kursplan

Litteraturlista

Kursen behandlar enkel linjär och multipel regression, framförallt med inriktning mot icke-experimentell data från ekonomi och samhällsvetenskap. Stor vikt läggs vid modellvalidering genom residualanalys och vid effekter av och hjälpmedel mot avvikelser från den klassiska regressionsmodellen, t.ex. icke-konstant varians och autokorrelation. Centralt för kursen är val av lämplig regressionsmodell, även utifrån olika syften (inferens eller prediktion). Val av oberoende variabler behandlas både med klassiska tekniker som t.ex. stegvis regression och modernare tekniker som t.ex. regularisering. Vidare behandlas korsvalidering, prediktiv förmåga samt konsekvenser av specifikationsfel.

Kursen ger även en introduktion till matrisräkning.

 

Kontakt

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier