lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tillgodoräknande av kurser i nationalekonomi

Kurser kan endast tillgodoräknas inom block med flera delkurser

Att tillgodoräkna en kurs till Lund och att använda en kurs i en examen är inte samma sak. En avslutad kurs från annat lärosäte kan vanligtvis användas i en examen från Lund och för sådana kurser görs inget tillgodoräknande. För frågor om kurser i nationalekonomi, kontakta institutionens studievägledare. För kurser i andra ämnen, kontakta relevant ämnesinstitution.

Nationalekonomiska institutionen tillgodoräknar kurser enligt följande:

  • Tillgodoräknande av delkurser inom blocket NEKA12, 1-30 hp.
  • Tillgodoräknande av delkurser inom blocket NEKG11, 31-60 hp.
  • Tillgodoräknande av enskilda delkurser (dvs inte alla fyra kurserna) inom NEKA12 eller NEKG11 till enskilda kurser.


För att ett tillgodoräknande skall kunna bli aktuellt måste man ha sökt till, bilvit antagen till samt registrerad på relevant kurs i vanlig ordnng (undantaget tillgodoräknande av enskilda delkurser inom NEKA12/NEKG11 till enskilda kurser).

Ansökan om tillgodoräknande skall göras på särskilda blanketter och kommer att diarieföras. Fyll i blanketten, skriv ut den och lämna den i original till studievägledaren på nationalekonomiska institutionen. För ansökan om tillgodoräknande av enskilda delkurser inom NEKA12/NEKG11 till enskilda kurser, använd NEKA12- eller NEKG11-blanketten och skriv i fritext vad du anhåller om att göra.

Not. Studenter som inom ramen för grundkursen NEKA12 har läst delkurser både som vanliga kurser och som distanskurser vid institutionen bör notera att en sammanläggning av kurserna till en avslutad grundkurs om 30 hp inte sker per automatik. Man måste som student själv ansöka om detta genom att skicka in relevant blankett så att vi har begäran dokumenterad.

Not. Studenter som ansöker om att tillgodoräkna en kurs till vår kurs i makroekonomi inom NEKA12 måste lämna in, med godkänt resultat, de två excel-uppgifter som är knutna till denna makrokurs. Dessa två uppgifter kan göras en gång per termin när vår delkurs i makroekonomi ges. Detta gäller även om man vill tillgodoräkna vår distanskurs i makroekonomi till NEKA12.


Följande gäller vid tillgodoräknande

- Poängförlust. Om kursen som tillgodoräknandet bygger på är värd fler poäng än den kurs som skall tillgodoräknas förloras eventuella överskridande poäng.

- Vi tillgodoräknar inte kurser som omfattar färre poäng än den av våra kurser som tillgodoräknandet gäller och vi tillåter inte heller att man kompletterar med inlämningsuppgifter eller liknande för att komma upp i denna poängsumma.

- Vi tillgodoräknar inte kurser i statistik eller matematik eller liknande ämnen till kurser i nationalekonomi.

- När NEKA12/NEKG11 avslutas och ett helkurs-betyg skall sättas kommer tillgodoräknade kurser att ges betyg enligt någon av nedanstående principer om det gäller tillgodoräknande från annat svenskt lärosäte:

i) Om det andra universitetet (eller annan fakultet/institution vid LU) tillämpar samma betygsskala som vi, tillgodoräknas kursen med samma betyg som erhölls på det andra universitet.

ii) Om det andra universitetet inte tillämpar samma betygsskala som vi, tillgodoräknas kursen med det betyg som kan anses motsvara det betyg som erhölls på det andra universitet. Om vi har fler betygssteg än det andra universitetet blir betyget det lägsta betyg som ligger inom det intervall som det andra universitetets betygsskala motsvarar. (Det innebär exempelvis att om någon har ett VG ska det tillgodoräknas som B och om någon har ett G ska det tillgodoräknas som E.) Om det råder osäkerhet i vår bedömning av vad ett betyg från ett annat universitet motsvarar ska vi välja det lägre av de alternativ vi väljer mellan.

- Betyg på kurser vid utländska lärosäten översätts inte till vår betygsskala. Ett sådant tillgodoräknade anges med "TG" (= tillgodoräknad, dvs godkänd kurs men inget angivet betyg). Vid beräkning av helkursbetyg på NEKA12 och NEKG11 ges tillgodoräknade utländska kurser vikten "D" efter beslut av Nationalekonomiska institutionsstyrelsen.
 

 

 

 

 

Blanketter för tillgodoräknande

Att bifoga ansökan om tillgodoräknande

Till ansökan skall bifogas:

- Ladok-utdrag (eller motsvarande) där det framgår vilka kurser du vill tillgodoräkna dig samt poängantal för dessa (krävs endast om det gäller kurser vid andra lärosäten).

- Kursplaner och litteraturlistor över de kurser som ansökan gäller (krävs endast om det gäller kurser vid andra lärosäten).

Rätt att överklaga

Om din ansökan om tillgodoräknande inte godkänns har du möjlighet att överklaga detta beslut till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Att överklaga: Överklagandenämnden för högskolan