lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Grundkurs

Nationalekonomi 1-30 hp

Grundkursen i nationalekonomi utgör första terminens studier i ämnet och kan läsas som fristående kurs eller som del av ett program.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser såväl på nationell som på internationell nivå.

Matematik är ett verktyg som används inom nationalekonomi och har du inte läst matematik på några år är det därför en god idé att repetera framförallt Matematik C/3b/3c från gymnasiet. Delar av litteraturen är på engelska, varför det är önskvärt med god förståelse i det engelska språket.

För mer information om grundkursen NEKA12 vad gäller sådant som behörighetskrav, kursplan och annat se länkar nedan. 

Grundkurs: 1-30 hp
NEKA12 - Grundkurs, 1-30 hp (kursplan - engelska)

Litteraturlista HT23
Litteraturlista VT23


Delkurserna läses i ordningen:
i) Mikroekonomisk teori
(tentamen omkring mitten av mars (VT) resp mitten av oktober (HT))

ii) Makroekonomisk teori
(tentamen omkring slutet av april (VT) resp slutet av november (HT))

iii) Internationell ekonomi och finansiell ekonomi läses parallellt
(tentamen omkring slutet av maj/början juni (VT) resp mitten av januari (HT))


Delkurser inom grundkursen NEKA12
Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11hp
Mikroekonomisk teori är en teori för prisbildning. Delkursen syftar till att ge förståelse för de krafter som driver en marknadsekonomi. All ekonomisk teori handlar om knapphet; tillgången på varor och tjänster är inte oändligt stor och alla önskemål kan därmed inte tillfredsställas. Individen måste välja mellan olika alternativ; ett val som innebär en ekonomisk uppoffring. Mikroteorin handlar om detta val. Utgångspunkten för delkursen är en marknadsekonomisk lösning där individer och företag agerar utifrån de prissignaler som marknaden ger.

Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9hp
Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export och import samt en orientering om det svenska nationalräkenskapssystemet. Därefter presenteras makroekonomiska teorier för att förklara uppkomsten av inflation, arbetslöshet, bytesbalansproblem och konjunktursvängningar. Vidare behandlas grunderna för stabiliseringspolitiken. Delkursen ger även en analys av faktorer som bidrar till ökad tillväxt och en översikt över den ekonomiska utvecklingen i Sverige med tonvikt på efterkrigstiden.

Finansiell Ekonomi, 5hp
Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion och uppgift i samhällsekonomin. Kursen inleds med en genomgång av de finansiella instrumenten och elementära begrepp inom finansiell ekonomi. Därefter behandlas prisbestämning av finansiella tillgångar så som aktier, obligationer, terminer och optioner vilket utgör en central del inom kursen.

Internationell ekonomi, 5hp
Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Drivkrafterna bakom och effekterna av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i de internationella handelsrelationerna analyseras. I delkursen studeras också det internationella handelssystemets regelsystem och organisatoriska uppbyggnad, framförallt de regionala handelssammanslutningarna.

  

 

 

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

Studievägledare
FD Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Utbildningsledare
FD Karin Bergman
Epost: Karin.Bergman@nek.lu.se
Rum: EC1:269
Telefon: 222 4974

Studierektor
FD Pontus Hansson
Epost: Pontus.Hansson@nek.lu.se
Rum EC1:288
Telefon: 222 7914