lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Grundutbildning

Nationalekonomi, grundnivå, 1-90 hp

Grundnivån vid Nationalekonomiska institutionen består av en grundkurs (1-30 hp), kurser på fördjupningsnivå (31-90 hp) samt kandidatuppsats.

Grundkursen i nationalekonomi syftar till att ge studenten en bred inblick i nationalekonomi som ämne och innefattar därför kurser inom olika delar av ämnet: mikroteori, makroteori, internationell ekonomi samt finansiell ekonomi. Kursen läses som ett helt block omfattande 30 hp och alla delkurser ges på svenska.

På fördjupningsnivå erbjuds dels generella metodkurser, dels kurser inom olika specifika inriktningar, vilket ger studenten en god möjlighet att kombinera kurser utifrån eget intresseområde. Forskningen vid institutionen är omfattande och mångsidig vilket avspeglas i ett brett utbud av fördjupningskurser. Kurser på fördjupningsnivå läses som enskilda kurser om 7,5 hp och studenten komponerar själv ihop sina kurser. Alla kurser ges på halvfart under första eller andra hälften av terminen. För heltidsstudier väljer man två kurser från första halvan av terminen och två kurser från andra halvan av terminen. Kurser på fördjupningsnivå ges på svenska eller engelska.