lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Böcker och rapporter

CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING

Nedan finner ni samlade böcker och avhandlingar publicerades genom Centrum för handlesforskning under de senaste åren. Listan uppdateras kontinuerligt.

Rapporter

Personalens roll i servicemötet

Handelns digitalisering har på senare år medfört stora förändringar för den fysiska butiken och de servicemöten som äger rum där. Utvecklingen av en multikanal handel och nya digitala verktyg har förändrat kundernas behov och beteende, såväl som personalens roll i butiken. 

Studierna visade att ökad digitalisering och nya kundbeteende har förändrat servicemöten och personalens arbete i flera hänseenden. Många beskriver exempelvis att kraven på service och tillgänglighet har ökat, samt att detaljerade produktkunskaper och personalens förmåga att erbjuda kundanpassade lösningar har blivit allt viktigare. Samtidigt talar man på flera håll också om minskade resurser och svårigheter att leva upp till de krav och målsättningar som finns. Resultatet visar att centrala utmaningar för dagens handelsföretag handlar om bland annat resurshantering och organisering av butiksarbete, utbildningsmöjligheter för personal, samt utveckling och implementering av nya digitala verktyg.

Ladda ner Personalens roll i servicemötet (PDF)

Innovation i handeln (2019)

Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande föränd­ringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering. Dessa utmaningar och möjligheter sätter fokus på branschens förmåga att förnya sig – att innovera. I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet Retail Innovation. Ansvariga för programmet har Annika Olsson och Ulf Johansson varit. Deltagande forskare utöver Annika och Ulf, har varit Karla Marie Batingan Paredes, Ulf Elg, Jens Hultman, Carin Rehncrona, Anette Svingstedt och Axel Welinder. Under 2016, 2017 och 2018 har resultat från programmet presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum för handelsforskning har arrangerat.

Ladda ner Retail Innovation (PDF)

 

Retail Destination (2019)

Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande förändringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering . En av de stora konsekvenserna av dessa förändringar är förändringen i relationen mellan handel och plats. Detta har varit utgångspunkten för forskningsprogrammet ”Retail Destination” vars resultat redovisas i denna skrift. Bakom skriften står Cecilia Fredriksson, Johan Anselmsson, Christian Fuentes, Lisa Källström, Ola Thufvesson och Devrim Umut Aslan. Under 2016, 2017 och 2018 har resultat från programmet presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum för handelsforskning har arrangerat.

Ladda ner Retail Destination (PDF)

 

 

 

Böcker


Framtidens Fysiska Butik (2018)

Hur ska de fysiska butikerna utformas i framtiden? Den frågan belystes häromåret i föredrag och workshoppar som Centrum för handelsforskning och Handelsrådet arrangerade. Nu har de kunskaper som förmedlades sammanställts i bokform. I boken ställer de upp tre huvudområden: digitalisering, 
upplevelser, och hållbarhet.

Köp Framtidens Fysiska Butik eller ladda ner den (PDF)

 

Handelsstad i förvandling (2017)

Boken från forskare på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet tar sin utgångspunkt i den förändrade relationen mellan handel och städer. Genom att undersöka vad detta innebär för detaljhandeln i Helsingborgsregionen vill författarna Cecilia Fredriksson och Devrim Umut Aslan bidra till förståelsen av handelns utmaningar och möjligheter i ett bredare perspektiv. De olika bidragen bygger på olika metoder och skilda forskningsmaterial. En central utgångspunkt har varit att hitta angreppssätt som kan användas för att belysa den komplexitet som finns inom handeln. 

Köp Handelsstad i förvandling

 

Kunniga Kunder

Dagens kunniga kunder ställer nya krav på samtida handel. Dessa krav innebär nya förväntningar på sortiment, service, tillgänglighet, logistik och kompetens. Kunniga kunder förväntar sig också information om varors ursprung och miljöpåverkan. Genom att studera relationen mellan olika praktiker i detaljhandeln kan kundernas nya krav och kunnande belysas med utgångspunkt i flödet av varor, tjänster och nya tekniker. I rapporten Kunniga kunder ställer nya krav på handeln presenteras de huvudsakliga resultaten av forskningsprogrammet Kunniga kunder genom att beskriva de studier som genomförts mellan 2013–2015. Programchef för Kunniga kunder har Cecilia Fredriksson varit.

Ladda ner Kunniga Kunder

 

Avhandlingar

Praxitopia: How shopping makes a street vibrant

Devrim Umut Aslans avhandling heter "Praxitopia – How shopping makes a street vibrant". Det är ett viktigt bidrag inom ett område där många tycker och tänker men sällan får vi se några systematiska studier som den Devrim gjort. Ämnet är cityhandel och Devrim studerade vilken typ av shopping som utförs på en stadsdelsgata och hur dess aktörer skapar en levande plats. Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till att förstå varför människor finns på en multikulturell shoppinggata som Södergatan i Helsingborg och hur gatans miljö och dynamik bidrar till att shopping växer fram.

Avhandlignen går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS

 

Exploring competence and workplace learning in supply chain management (2020)

'Supply chain management' handlar om styrning av processer från inköp och produktion till distribution, med syftet att skapa en sammanhängande och högpresterande försörjningskedja. Kort uttryckt handlar det om att balansera utbud och efterfrågan inom och utanför organisationen.

Pernilla Derwik, doktor i Förpackningslogistik vid LTH, disputerade med en avhandling som vill öka förståelsen för behovet av kompetens inom området supply chain management – kompetens som visat sig vara en av nyckelfaktorerna för ökad konkurrenskraft och framgång i organisationer.

Avhandlignen går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS

 

Self-service Last Mile Delivery (2020)

Om du bor i Sverige har du troligtvis handlat online minst en gång den senaste månaden. Hur ofta inköp görs online varierar i olika delar av världen, men den globala statistiken ligger nära den svenska – minst någon gång i månaden. I takt med att e-handeln ökar måste också en större mängd paket levereras, och infrastrukturen håller på att anpassa sig för att klara av att hantera ökningen av leveranser.

En anpassning är självbetjäningstjänster inom e-handeln, och för att få bättre förståelse för hur konsumenter och distributörer påverkas av tjänsterna har Yulia Vakulenko, doktor i Förpackningslogistik vid LTH, studerat konsumentperspektivet och e-handelns ”sista-mils-leverans” i sin avhandling Self-service Last Mile Delivery: E-consumer perspective on service renovation.

Avhandlignen går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS

 


Towards Returns Management Strategies in Internet Retailing (2020)

I takt med att detaljhandeln digitaliseras har konsumentreturer ökat dramatiskt. Det kan ses som en naturlig följd av att konsumenten inte har möjlighet att se, ta och känna på produkten innan de fattar ett köpbeslut. I elektronisk handel med kläder är andelen produkter som kommer tillbaka ofta 30 – 50 procent, vilket leder till höga kostnader och betydande påverkan på företagets processer.

Stefan Karlsson är doktor i Förpackningslogistik vid LTH och disputerarade med avhandlingen Towards Returns Management Strategies in Internet Retailing. Genom att studera konsumentreturer från två olika håll, dels från konsumentperspektivet men också från företagets synvinkel, har forskningen som mål att hjälpa företag att etablera en effektiv strategi för returhanteringen.

Avhandlignen går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS

 

A Good Place to Live (2019)

Developing a place into ‘a good place to live’ for people of all ages is a prioritized issue in many municipalities in Sweden, as well as around the world. But what do we really mean by ‘a good place to live’? How do the residents themselves comprehend and perceive ‘a good place to live’? And how do municipalities view their place and what they offer to their residents? Lisa Källström's thesis explores how ‘a good place to live’ can be understood, conceptualized and studied, and the roles co-creation and the residents themselves play in this context. Taking the resident as a starting point and using the service-based logic as a theoretical foundation, this thesis connects the stream of research within place marketing focusing on co-creation and the users’ role with the stream of research dealing with success measurements and place satisfaction.

Avhandlignen går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS

 


Kärleksaffären: Kvinnor och köpenskap i kustens kommers (2018)

Med syftet att förstå hur livsstil görs till handelsföretagande beskriver och analyserar denna narrativa etnografi berättelser om och från livsstilsbutiker. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus fältteori föreställer Ida De Wit Sandström sig livsstilsbutiker som ett område på köpenskapens fält där handlare, kunder, leverantörer och media samlas kring och förhandlar specifika föreställningar och praktiker. Tanken om handlaren som en del i ett större sammanhang där formerna och idealen för hennes verksamhet förhandlas fungerar som en viktig utgångspunkt för att se och förstå de ordningar som organiserar livsstilsbutiker och de kollektiva och symboliska strukturer som formar dem.

Avhandlignen går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS