Hantering av klagomål på utbildning

GÄLLER DIG SOM STUDERAR VID EKONOMIHÖGSKOLAN

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grundnivå eller avancerad nivå?

Ta reda på vad som gäller först

Innan du som student går vidare med ett klagomål bör du ta reda på vad som gäller i olika situationer. Dina rättigheter och skyldigheter som student vid Lunds universitet finns beskrivna i Rättighetslistan. Rättighetslistan anger till exempel vad som gäller ifråga om:

  • Studiemiljö
  • Kursplaner och schema
  • Prov och examination
  • Examensarbete
  • Kursvärdering

Läs mer om studenters rättigheter och skyldigheter på lu.se

Ett annat viktigt dokument som styr utbildningen är kursplanen för respektive kurs. Du kan också informera dig genom att kontakta studievägledaren på din institution.

Kontakta kursansvarig lärare eller programansvarig

Om du vill framföra klagomål på din utbildning bör du i första hand vända dig till kursansvarig lärare eller programansvarig. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått.

Fortsatt ärendegång

Om händelsen inte utreds genom en första kontakt med kurs- eller programansvarig kan ärendet tas vidare i organisationen; i första hand till studierektor och därefter till prefekt. Om ärendet inte utreds på institutionsnivå kan Ekonomihögskolans vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor kontaktas med ett skriftligt underlag. Sista instans vid Lunds universitet är universitetets rektor. Det är först efter kontakt med rektor som ärendet, vid behov, kan tas vidare till UKÄ.

Samtliga studentklagomål som blir ärenden diarieförs hos Lunds universitet och räknas därmed som allmän handling.

Undantag

Observera att ärendegången ovan inte omfattar följande ärenden:

  • Ärenden som rör diskriminering eller trakasserier.
  • Disciplinärenden, som ska handläggas av rektor/disciplinnämnden.
  • Ändring av betygsbeslut.
  • Ärenden som rör 12 kap i högskoleförordningen: behörighetsprövning och antagning, studieuppehåll, anstånd med studiestart, tillgodoräknande av tidigare studier, begäran om befrielse från utbildningsmoment samt ansökan om examen. Om beslut i dessa ärenden går den sökande emot kan den sökande överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Information om hur detta görs lämnas i anslutning till besluten.
  • Oredlighet i forskning.

Vi arbetar mot diskriminering!

På Lunds universitet och Ekonomihögskolan jobbar vi kontinuerligt mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Nedan kan du ta del av tillgängligt material.

Ekonomihögskolans diskrimineringsguide för studenter
Var du kan vända dig vid diskriminering och trakasserier

Studentombud och studentkår

Vid universitetet finns ett studentombud som studenter kan söka stöd och hjälp hos. Studentombudet är inte en del av universitetets administration utan en fristående part vars roll är att stödja och vägleda kårerna och studenterna i deras ärenden. Du kan när som helst under förloppet kontakta studentombudet eller studentkåren LundaEkonomerna för stöd och råd.

Rapportera ett klagomål på LundaEkonomernas hemsida (på engelska) 

Läs mer om Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer

Läs mer om LundaEkonomerna