Utbildningskvalitet

För Ekonomihögskolan är det viktigt att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Vi arbetar bland annat med studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av kursvärderingar och högskolepedagogisk utveckling.

Studentinflytande

Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med Lundaekonomernas studentkår i kvalitetsarbetet. Lundaekonomerna företräder Ekonomihögskolans studenter på grundnivå och avancerad nivå och utgör en viktig resurs genom sitt engagemang i fakultetsstyrelsen och i olika kommittéer och nämnder inom Ekonomihögskolan. Vi arbetar också aktivt och systematiskt för studentinflytande genom att säkerställa att studenterna medverkar i utvärdering och utveckling av verksamheten.

Våra studenter på forskarnivå representeras av Lunds doktorandkår genom Ekonomiska doktorandrådet (EDR). Representanter från EDR sitter med i olika organ på både fakultets- och institutionsnivå.

Läs mer om Lunds doktorandkår samt EDR

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? 

Läs mer om hur du går tillväga vid klagomål

Kursvärdering och styrkort

Kursvärderingar och styrkort är centrala delar i utvecklingen av Ekonomihögskolans kurser. Efter varje kurs har du som är student möjlighet att anonymt fylla i en kursvärdering. I kursvärderingen kan du framföra dina åsikter och komma med förslag på hur utbildningen kan förbättras.

Kursansvarig lärare fyller därefter i ett styrkort som innehåller en utvärdering av kursen eller programmet. I utvärderingen vägs studenternas kursvärderingar och lärarnas reflektioner och synpunkter in. Baserat på hur utvärderingen faller ut, föreslår kurs- eller programansvarig om och hur programmet eller kursen ska utvecklas.

Detta kvalitets- och uppföljningsarbete är även en del av det kvalitetssystem som implementerats vid Ekonomihögskolan i arbetet med skolans ackrediteringar.

Högskolepedagogisk utveckling

Ekonomihögskolan samarbetar med Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet (AHU). Samarbetet syftar till att ge lärare vid fakulteten möjlighet till stöd, lärande och utveckling och att höja kvaliteten på de utbildningar som ges vid Ekonomihögskolan.

Läs mer om högskolepedagogisk utveckling på LUSEM Staff pages

Stöd vid Ekonomihögskolan

För att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra din utbildning, finns det olika resurser till hands för att hjälpa dig. 

Studievägledare
Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution. Andra frågor kan gälla studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontaktuppgifter till våra studievägledare

Akademiskt skrivande och studieteknik
Som student på universitetsnivå kommer du både att läsa och skriva vetenskapliga texter. Om du behöver stöd kan du vända dig till Academic Skills Services, Studiestugan samt våra SI-mentorer på grundkursen i företagsekonomi.

Läs mer om dessa funktioner

Ackrediteringar – kvalitetssäkring av vår verksamhet

I Ekonomihögskolans kvalitets- och utvecklingsarbete lägger vi mycket fokus på arbetet med ackrediteringar, som i grunden handlar om att säkra kvaliteten på vår utbildning, vår forskning och på hur vi samverkar med omgivande samhälle. Hela processen manar till kontinuerlig utveckling och internationalisering av vår verksamhet och medverkar till att vi håller strategiskt fokus och att vi fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.

Läs mer om våra ackrediteringar

Kvalitetssäkring av forskarutbildning

Vi utvärderar regelbundet våra forskarutbildningsprogram.

Läs mer om kvalitetssäkring av forskarutbildning

Kontaktuppgifter

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Martin Blom
Docent, vicerektor utbildning

martin.blom@fek.lu.se
Telefon: 046-222 96 21

Forskarutbildning
Maria Stanfors
Professor, prorektor

maria.stanfors@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 08 34

Rättigheter och skyldigheter som student

Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Mer information hittar du på universitetets övergripande webbplats. Här kan du också ladda ner Rättighetslistan.

Läs mer på lu.se