Tillgodoräknande

Studenters rätt till tillgodoräknande av såväl svensk som utländsk utbildning eller motsvarande regleras i Högskoleförordningens 6 kap, 6–8 §.

Har du läst kurser vid andra lärosäten som motsvarar någon eller några av delkurserna på den kurs du blivit antagen till kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig dessa. Notera att du måste ha sökt, blivit antagen samt registrerat dig på kursen innan du har möjlighet att tillgodoräkna dina tidigare jämförbara studier.

Den typ av tillgodoräknande som avses nedan är tillgodoräknande av enskilda delkurser/prov/moduler eller liknande inom ramen för en kurs eller större kursblock med flera delkurser/prov/moduler. Har du avslutat kurser vid andra lärosäten som du i sin helhet vill inkludera i din examen så hanteras detta av Examensavdelningen vid Lunds universitet när du senare ansöker om examen – oavsett om det gäller valfria poäng i examen eller examensobligatoriska kurser. 

Det är viktigt att du är medveten om att det inte går att räkna samma högskolepoäng två gånger i examen. Det kan alltså finnas en risk för att det fattas högskolepoäng om du har samma kurser i din examen som du tidigare använt för att tillgodoräkna dig poäng från en kurs in i en annan. Ta kontakt med en studievägledare om du är osäker.

Tänk på att tillgodoräknande av poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN.

Förhandsbesked

Om du inte är registrerad på kursen du vill tillgodoräkna till eller om du ännu inte har genomgått den utbildning som du i framtiden skulle vilja tillgodoräkna från kan du inte ansöka, och få beslut, om tillgodoräknande. Du kan däremot ställa en fråga om förhandsbesked. Huruvida du kan få ett förhandsbesked eller inte är dock upp till den enskilda institutionen att besluta om och det är inget som du har absolut rätt till.

Ett förhandsbesked är inte ett formellt beslut utan endast en vägledande bedömning vilket innebär att det inte är bindande och kan därmed inte överklagas.

Ansökan om tillgodoräknande

Om du anser att kurs eller delar av en kurs du läst vid annat lärosäte motsvarar en eller flera delkurser, prov eller moduler i den kurs du blivit antagen till på Ekonomihögskolan kan du ansöka om att få tillgodoräknat dessa. Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs/prov/modul görs enligt instruktionerna nedan.

Provet får betyg TG i Ladok.

Ansökan via mail

Klicka på länken nedan till relevant institution och svara på frågorna i mailformuläret. Glöm inte att länka till eller bifoga kursplaner, litteraturlistor och studieintyg innan du skickar in din ansökan.

Ansökan på blankett

Ansökningsblankett samt underlag i form av kursplaner, litterturlistor och studieintyg lämnas till studievägledaren på den institution där kursen ges.

Ansökningsblankett

Överklagande

Beslut av högskolan om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet får överklagas till Överklagandenämnden (ÖHN).

Överklagandenämnden

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till :

Lunds universitet, Box 117
221 00 LUND

Uppge i skrivelsen vilket beslut som överklagas, t.ex. genom att ange beslutets diarienummer, och den ändring i beslutet som begärs samt de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring.

Överklagandet ska ha kommit in till Lunds universitet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare