Medgivande (Consent)

medgivande till att ingå i en forskningsstudie

När du gör intervjuer eller dylikt för ditt examensarbete eller forskningsstudie behöver de som deltar samtycka till att medverka. Hur samtycket går till kan variera beroende på forskningens art och vilken typ av risker som föreligger. Oavsett vilken metod som väljs bör forskningsstudien utformas så att det blir tydligt att deltagarens medverkan är frivillig och att etiska regler följs.

Två exempel på medgivandeformulär nedan (just nu bara på engelska men svenska formulär håller på att tas fram):

LUSEM thesis consent form 1

LUSEM thesis consent form 2

(Formulären är i Wordformat för att kunna ändras så att de passar ditt forskningsprojekt. Det är INTE tillåtet att ändra, flytta eller byta ut Ekonomihögskolans logga! Formulären är på engelska.)

När behöver medgivande göras?