Betygssättning

Kurser vid Ekonomihögskolan betygssätts enligt den målrelaterade skalan A-U(F):

Betyg Procent Karaktäristik
A
Utmärkt
100-85 Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B
Mycket bra
84-75 Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C
Bra
74-65 Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D
Tillfredsställande
64-55 Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E
Tillräckligt
54-50 Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer.
U(F)
Otillräckligt, underkänt
49-0 Ett resultat som är otillräckligt.

Det är examinator som bestämmer om det är lämpligt att omvandla de moment som betygssätts under en kurs till 100 poäng för att enkelt fördela betyg enligt ovan, eller om det är mer lämpligt att använda ovanstående skala som en procentuell fördelning av betyg.

Helkursbetyg

När samtliga prov inom en kurs är klara räknas ett helkursbetyg ut. Betyget baserad på de graderade (A-E) proven inom kursen. Uträkningen av helkursbetyg görs manuellt och det kan därför dröja något innan detta syns i Ladok.

Disciplinåtgärder mot plagiat och fusk

Alla misstankar om fusk och plagiat i samband med examination ska anmälas till universitetets disciplinnämnd. Om studenter fälls för fusk eller plagiat kan de stängas av från studier under en angiven tidsperiod.

Processen för den som misstänks för fusk

Begäran om ändring och rättelse av betyg

I de fall du finner fel i rättningen som påverkar ditt betyg kan du lämna in en begäran om ändring av betyg. Betygsbeslut kan dock inte överklagas (Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 och 4 §§).

Vid behov bör du begära ändring snarast möjligt efter att resultatet på examinationen är tillgängligt och alltid innan du hämtat ut din examination.

Ändring av betyg kan beaktas då ditt betyg är uppenbart oriktigt. Det innebär att det ska vara ett fel som enkelt kan konstateras och att det kan ändras snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om omrättning av hela examinationen utan översyn av definierade områden i den. För att din begäran ska beaktas måste du tydligt ange, var felet återfinns och vad felet är.

Exempel på fall då ändring kan bli aktuellt är om examinator missat att rätta en fråga eller en sida i examinationen, om du oavsiktligt skrivit del av ditt svar på fel utrymme i examinationen, till exempel svar på fråga 2 under fråga 1. Andra skäl för ändring kan vara då examinators bedömning är uppenbart felaktig, till exempel utifrån aktuell rättningsmall. En ändring får inte innebära att betyget sänks.

Om ditt ärende däremot handlar om rättning av skrivfel, felsummeringar och andra felräkningar blir det i stället aktuellt med rättelse av betyg. Dessa ärenden tas upp direkt där du hämtar ut din examination. Du ska alltså inte fylla i blanketten i dessa fall.

Blankett för begäran om ändring av betyg

Hämta ut din tenta