Agenda: Sustainability

En webbinarie- och workshopserie av the lund institute for sustainability impact

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Agenda: Sustainability organiseras av Lund Institute for Sustainability Impact vid Ekonomihögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds Kommun och Region Skåne. För att ytterligare främja samarbete mellan olika intressenter är planen att efter varje webbinarium bjuda in till en workshop relaterad till de specifika teman som står i fokus under webbinarierna. 

Notera: Webbinarierna kommer att hållas på svenska.

Webbinarierna

Våra samarbetspartners och vad de vill åstadkomma med Agenda: Sustainability

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren spelar en viktig roll i näringslivet när det gäller att lyfta, informera och inspirera i olika frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har ett stort aktivt nätverk av företag. Detta ger oss möjlighet att inte endast dela erfarenheter och best practices men också att försöka hitta lösningar på de olika utmaningar som det innebär att ställa om till mer hållbara företag och industrier. Vi går in detta samarbete med förhoppningen att Agenda: Hållbarhet kan bli en viktig plattform där olika intressenter – företag, region, kommuner och akademi –  ges möjlighet att ta sig an hållbarhetsutmaningarna. 

Kontakt

Elisabeth Axelson
Affärsutveckling hållbarhet

elisabeth.axelson@handelskammaren.com

Handelskammaren.com

Region Skåne

Region Skåne arbetar strategiskt för att driva Skånes miljöutveckling i en positiv riktning.

Det miljöstrategiska arbetet har som utgångspunkt att bidra till ett långsiktigt attraktivt och välmående Skåne genom att möta miljöutmaningarna och samtidigt skapa nya innovationer och arbetstillfällen. Region Skåne ska stödja och skapa förutsättningar för näringsliv, organisationer, idéburen sektor, akademi, offentlig sektor att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och bidra till att uppnå de regionala miljömålen. Vi ser Agenda: Hållbarhet som en viktig platfform som kan bidra till detta.

Contact

Jens Sörvik
Enhetschef Regional utveckling miljö

jens.sorvik@skane.se

Utveckling.skane.se

Lunds kommun

Lunds kommun ska vara ledande inom hållbar utveckling. Kommunen har högt satta mål och samverkar aktivt med andra offentliga aktörer, lärosäten och näringslivet för att utveckla det hållbara samhället. Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen är utgångspunkter för Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. Ambitionen är ett resurseffektivt och klimatneutralt Lund 2030 där ekosystemens funktioner långsiktigt bibehålls. Agenda: hållbarhet är en ny samarbetsyta som skapar möten och möjligheter för konkret samverkan för att nå våra hållbarhetsmål. Lösningarna på samhällets hållbarhetsutmaningar skapar vi tillsammans!

Contact

Jon Andersson
Chef hållbarhetsenheten

jon.andersson@lund.se

lund.se

Hållbara Lund on Instagram: @hallbara_lund