Nämnder och kommittéer

För den verksamhet som bedrivs inom Ekonomihögskolan krävs kompetent stöd i form i olika beredande organ. Detta gäller för såväl kärnverksamheterna grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt vidareutbildning, som för andra viktiga områden som t ex arbetsmiljö och jämställdhet. Till sin hjälp i detta arbete har styrelse och ledning ett antal beredande organ för att kunna driva ett konstruktivt och fokuserat arbete.

Styrelsens utskott

Lärarförslagsnämnden

Utbildningskollegiet

Forskarutbildningskollegiet

Forskningskommittén

Kommitté för jämställdhet, likabehandling och mångfald