Vinnande bidrag 2017-2018

För 33e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor. För läsåret 2017/2018 går priset till uppsatsen: Pay-for-Performance i svensk sjukvård – Effektiv ersättningsmodell eller slöseri med resurser?, författad av Thea Enhörning Admarker, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Styrelsens motivering lyder:
Det finns stora förväntningar på den svenska primärvården. En väl fungerande primärvård förväntas bland annat minska antalet undvikbara slutenvårdstillfällen och därigenom både minska hälso- och sjukvårdens kostnader och erbjuda bättre kvalité till både de som behöver slutenvård och de som slipper. I denna vinnande uppsats riktar författaren intresset mot hur införandet av pay-for-performance som ersättningsprincip för primärvården korrelerar med högre måluppfyllelse, dvs en minskning av antalet slutenvårdstillfällen. 

Uppsatsen utvärderingsinriktning präglas av gedigna metodval och goda teoretiska ställningstaganden. Det empiriska materialet är också mycket gott och innefattar data från alla Sveriges kommuner över tidsperioden, 1998-2014, med fokus på åren 2008-2014. Författaren konstaterar bland annat att pay-for-performance har haft effekt på primärvårdens måluppfyllelse. Störst förfaller effekten vara i de äldsta åldersgrupperna i samhället. 

Sammanfattningsvis har författaren på ett välstrukturerat sätt tagit sig an en fråga av hög aktualitet där det teoretiska ramverket och de empiriska analyserna håller hög kvalitet. Uppsatsens är vetenskapligt solid. Författaren visar vidare förtjänstfullt på en god källkritisk förmåga och argumenterar adekvat och stringent för uppsatsens styrkor och svagheter.

Juryn har bestått av: 
Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne (ordf. KEFU) 
Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen
Andreas Bergh, docent, Nationalekonomiska institutionen
Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen 
Annika Lagerlöw Ahola, enhetschef koncernstaben, Region Skåne.
Frida Lindkvist, stabschef SUS, Region Skåne
Therese Jephson, FoU-samordnare, Kommunförbundet Skåne
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region Skåne
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun
Anna Thomasson, docent,  Företagsekonomiska institutionen