Vinnande bidrag 2012-2013

För 28:e gången delar Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning (KEFU) ut ett pris för uppsatser inriktad mot kommunernas och landstingens/regionernas utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi. 

Första priset på 20 000 kr för läsåret 2012/2013 går till uppsatsen:
 
Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård. En fallstudie av fem svenska sjukhus, författad av Emma Bohlin och Madeleine Bonander vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
 

Motivering

Juryns motivering till första priset;
”Övergången från en funktionsbaserad organisation och styrning till en mer processorienterad ansats har de senaste åren varit påtaglig inom sjukvården. Övergången är emellertid inte enkel då såväl de informella som de formella systemen för styrning successivt och under lång tid har utformats och anpassats, och närmast vuxit fast, i en funktionsorienterad idé om hur sjukvården bäst organiseras och styrs. Att tänka i andra banor är svårt och kan upplevas nästintill omöjligt då alla stödsystem är utformade för att stödja de s.k. stuprören. I denna uppsats tar författarna utgångspunkt i tre aktuella frågor: Vilka krav ställs det på ekonomistyrningen till följd av den ökade graden av processorientering? Vilka ekonomistyrningsverktyg används vid ett processorienterat arbetssätt och Hur har de anpassats efter hälso- och sjukvårdens förutsättningar?
Svaren har sökts genom 15 intervjuer fördelade över fem olika sjukhus i Sverige, dokumentstudier och en bred och teoretisk referensram.
 
Författarna sammanfattar på ett tydligt och föredömligt sätt de fem sjukhusens angreppssätt och lärdomar kring hur de anpassat sin ekonomistyrning till att bli mer processorienterad.  Deras breda referensram möjliggör relevanta analyser rörande både vad övergången kräver i form av förändringsarbete, och specifika övervägande för olika styrverktyg såsom ersättningssystem och prestationsmätning. Organisatorisk storlek, anställdas inställning till förändring och behovet av att anpassa befintliga styrsystem är några saker som krävs för en framgångsrik övergång. De menar emellertid att trots sjukhusens försök till anpassning motverkar fortfarande många av de befintliga styrverktygen och styrprinciperna varandra. För att säkra sjukvårdens måluppfyllese avseende patientfokus och vårdkvalité behöver ett nytt ekonomistyrsystem tas fram enligt författarna. Något de också gör och förtjänstfullt diskuterar på ett tankeväckande sätt utifrån en idé om ett så kallat ”Processtödjande styrpaket för hälso- och sjukvård.” 
 

Prisutdelning

Prisutdelningen sker vid inledningen av KEFU-seminariet ”En ny patientfokuserad modell för vården”, 5 december 2013 kl. 14.00-16.00, Paelestra Odeum, Universitetsplatsen, Lund.
 

Jury

Juryn har bestått av: 
Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad (ordf. KEFU) 
Jan Eric Andersson, ledningstrateg, Region Skåne.
Per Magnus Andersson, lektor, Institutet för ekonomisk forskning
Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen 
Charlotte Karbassi, ledningstrateg, Region Skåne
Pia Lindvall-Bengtsson, ekonomichef, Osby kommun
Harald Lindström, direktör, Region Skåne.
Cart Hampus Lyttkens, professor, Nationalekonomiska institutionen.
Ulf Ramberg, lektor, Institutet för ekonomisk forskning
Lars-Åke Ståhl, stadsområdesdirektör, Malmö kommun.
Ylva Stubbergaard, lektor, Statsvetenskapliga institutionen