Vinnande bidrag 2011-2012

För 27:e gången delar Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning (KEFU) ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi på totalt 20 000 kronor.

Första priset på 20 000 kr för läsåret 2011/2012 går till uppsatsen:

”Den polariserade klienten – en studie av kommunen som klient i klient-konsultrelationen, författad av Anna Björnestål och Jonas Hogener vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, LU.

Juryn enades också om ett hedersomnämnande för uppsatsen:

”Ett teoretiskt perspektiv på offentlig upphandling och dess nyttjande av uppföljningsmekanismer”, författad av Johan Andersson och Lotten Lasson vid Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad.

Motivering, första priset

”Kommuner, regioner och landsting är mycket stora köpare av externa produkter och tjänster, alltifrån enklare engångsprodukter till köp av produkter och tjänster med avancerat teknik- och tjänsteinnehåll. Hur man klokast planerar, genomför och följer upp dessa köp är högaktuella frågeområden för sektorn. Detta gäller inte minst köp av tjänster som många gånger är svåra att specificera och ge en tydlig innehållsbestämning. I denna uppsats tar författarna utgångspunkt i upphandling av tjänster och hur kommunen som klient uppfattar sig själv i relation till den externa konsulten. Utifrån ett identitetsperspektiv har intervjuer genomförts med 10 kommunalt anställda som haft olika relationer med externa konsulter. Med hjälp av sin teoretiska referensram utvecklar författarna två övergripande identitetspositionsblock som den kommunale klienten positionerar sig i gentemot den externa konsulten. Det underordnade blocket har identitetspositionerna ’den utsatte’, ’kommunsnigeln’ och ’b-verkstaden’ och det överordnade blocket har positionerna ’rättskaffens man’, ’den komplexa klienten’ och ’kunskapsbanken’. Dessa positioner är emellertid inte låsta, utan kan bytas och även samtidigt blandas i olika former av identitetspolariseringar. Denna polarisering kan ibland medföra att klienten och den externa konsulten glider från varandra och inte känner att de pratar samma språk. I en välskriven uppsats tillämpar författarna förtjänstfullt sitt teoretiska ramverk och belyser såväl trovärdiga empiriska tolkningar som relevanta teoretiska analyser. Uppsatsen karakteriseras också av en hög metodologisk medvetenhet samt en i akademisk anda skarp och kritisk grundton.

Motivering, andra priset

”Uppföljning av ingångna avtal är inte reglerad i LOU men är ändå en mycket central del i upphandlingsprocessen. I föreliggande uppsats studeras hur kommuner följer upp ingångna kontrakt med leverantörer under avtalsperioden. Detta görs utifrån ett kontraktsteoretiskt perspektiv som syftar till att förstå hur tidigare erfarenheter av upphandling och samverkan mellan myndigheter eller mellan myndighet och/eller leverantör påverkar användandet av uppföljningsmekanismer. Undersökningen baseras på åtta kommuner som tillämpat lagen om valfrihetssystem (LOV). Författarna konstatera bland annat att det främst är den upphandlande myndighetens syn och förväntning på leverantören som påverkar graden av uppföljning. De argumenterar också för att erfarenhet av upphandling och graden av samverkan under kontraktistiden påverkar upphandlingsprocessen, men i sin helhet har detta ingen större specifik påverkan på hur man följer upp kontraktet. I uppsatsens behandlas en för kommunal sektor högaktuell fråga på ett balanserat och välskrivet sätt och med en reflekterande metodologisk ansats.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker vid inledningen av KEFU-seminariet ”Offentlig upphandling på lokal nivå - Aktörers roller, handlingsutrymme och begränsningar vid implementering av kollektivtrafikmål”, 7 december 2012 kl. 14.00-16.00, Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207.

Juryn

Juryn har bestått av:

Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad (ordf. KEFU)

Jan Eric Andersson, ekonomichef, Primärvården Skåne, Region Skåne.

Tomas Bergström, lektor, Statsvetenskapliga institutionen

Charlotte Karbassi, Budgetchef, Region Skåne

Pia Lindvall-Bengtsson, ekonomichef, Osby kommun

Cart Hampus Lyttkens, professor, Nationalekonomiska institutionen.

Ulf Ramberg, lektor, Institutet för ekonomisk forskning

Lars-Åke Ståhl, stadsdelchef, Malmö kommun.

Claes Svensson, professor, Företagsekonomiska institutionen.