Vinnande bidrag 2009 - 2010

För 25:e gången delar Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi på totalt 20 000 kronor.

Första priset på 15 000 kr för läsåret 2009/2010 tilldelas Benchmarkings potential i offentlig verksamhet – en fallstudie av jämförelseprojektet i nätverket Ystad-Österlen, författad av Carl-Johan Bergqvist, Peder Hartman och Oskar Weijden vid Företagsekonomiska institutionen.

Andra priset, på 5000 kr tilldelas Bromma flygplats – värdering av alternativ markanvändning av John Eriksson vid Institutionen för fastighetsvetenskap, Lunds Tekniska Högskola.

Motiveringen till första priset lyder:

”Utveckling och förbättring genom systematiska jämförelser har på senare tid slagit rot i den offentliga sektorn. Författarna till denna uppsats ställer sig frågande till vilken utvecklingspotential som jämförelser har. De gör det genom att utveckla och på ett förtjänstfullt sätt tillämpa en referensram för att belysa konsekvenser av kommunala jämförelser. Ett nationellt jämförelseprojekt med cirka 200 kommuner är utgångspunkten där ett av nätverken, nätverket Ystad-Österlen, utsätts för en kvalificerad analys. Uppsatsen karakteriseras av hög metodologisk och teoretisk medvetenhet med påtagliga praktiska implikationer. Författarna konstaterar bland annat att jämförelser ger förbättringsresultat men för att full potential skall realiseras ställer det stora och delvis nya krav på den kommunala ledningsstrukturen. Det handlar inte minst om att gå vidare från den första jämförelsen genom att djupare analysera skillnader. Sker inte detta försvåras möjligheten till lärande och ett konkret förbättringsarbete. Sammantaget innehåller uppsatsen många praktiska lärdomar för många som på olika sätt arbetar med jämförelser inom region och kommuner.

Motiveringen till 2:a priset lyder:

”Kommuner och regioner är stora markägare. Hur skall all denna mark användas på bästa möjliga sätt är en relevant fråga. Frågan belyses i denna uppsats utifrån Stockholm stads arrendeupplåtelse till Luftfartsverket för att driva Bromma flygplats. Att värdera alternativ markanvändning, ställa parkmark mot parkeringsplatser, eller flygplats mot bebyggelse, är både delikat och komplext. Författaren visar bland annat genom en väl utförd historisk dokumentstudie att markutnyttjande har många och olika historiska beslutsvinklingar. Författaren visar också att det inte är helt enkelt att med någon tydlighet värdera olika användningsmöjligheter. Både kostnads- och intäktssidan är svårfångad. Genom en generell och intressant värderingsmodell konstaterar emellertid författaren att bostadsbebyggelse är att föredra framför en flygplats.”