Uppsatstävling och studentstöd

För studenter som läser på universitet och högskola i skåne

KEFU Skåne stimulerar på olika sätt studenter som är intresserade av att studera frågor som är brett kopplade till ledning, organisation och ekonomi i Skånes kommuner och Region Skåne. 

KEFUs stimulans sker huvudsakligen inom ramen för fyra aktiviteter:

Årlig uppsatstävling

Varje läsår utlyser KEFU en uppsatstävling. Uppsatsen ska ligga i linje med KEFUs syfte som är ”att initiera forskning och utbildning som ska tillämpas i kommunernas och regionens utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi”.

Uppsatsämnet ska knyta an till universitets och högskolors samhällsvetenskapliga och/eller ekonomiskt inriktade ämnesområden. Speciellt betonas hög praktisk relevans för sektorn och att uppsatsen ska upplevas som användbar och lättillgänglig.

Uppsatsen ska vara godkänd som examensarbete (kandidat, magister, master eller examensarbete) vid Lunds eller Malmö universitet eller Kristianstads högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska av handledaren insändas till KEFU-Skåne senast den 15 september efter det gångna läsåret. Namn, adress och telefonnummer till författarna ska medsändas.

Total prissumma är 20 000 kronor.

Ersättning för utlägg i samband med uppsatsarbete

Denna möjlighet till ersättning ges i samband med uppsatsens färdigställande och rör skäliga reseutlägg, såsom buss och tågbiljetter samt milersättning, i samband med insamling av datamaterial till uppsatsen. Uppsatsen syfte, resans syfte och medföljande kvitton som stärker utläggen (biljetter etc) samt kontaktuppgifter skickas till KEFUs kansli. Utbetalning sker när uppsatsen är färdigställd och godkänd.

Stöd och förslag till uppsatsämnen

KEFUs kansli kan stödja uppsatser med råd och förslag på intervjupersoner, viss handledning och expertkompetens på flera tänkbara områden inom organisation, ledning och ekonomi. Ibland har kansliet också fått in konkreta uppsatsämnen från Skånes kommuner och Region Skåne som kansliet kan förmedla. En del av dessa ämnen går också gå att finna på Ekonomihögskolans Karriärcentrum.

KEFUs Fallfabrik

Undervisningsmaterial som illustrerar olika former av utmaningar avseende organisation, ledning och ekonomi i svenska kommunala och landstingskommunala verksamheter är en bristvara.

KEFU stimulerar därför studenter, forskare och praktiker att bidra med att skriva så kallade fall. Tanken med fallen är att de ska skrivas i undervisningssyfte och göra det möjligt att diskutera och analysera olika kommunala styrförutsättningar och dilemman. Ersättning utgår för nedlagt arbete och fallen kan företrädelsevis hämtas både från färdiga uppsatser, pågående forskningsprojekt eller praktiska erfarenheter. För mer information kontakta KEFUs kansli via kefu@kefu.se.

Uppsatsvinnare 2023

För läsåret 2022/2023 går priset till uppsatsen:

"Opportunities for Agency in Offshore Wind Power in Skåne, Sweden?" författad av Alice Petersson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet.

Läs mer

I detta YouTube-klipp berättar Alice Petersson om sin uppstas för KEFU:s forskningsledare Ulf Ramberg