Publikationer och rapporter

En stor mängd avhandlingar och böcker har kunnat författas tack vare anslag från KEFU. 

Avhandlingar 2009–2016

Tove Dannestam, 2009
Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet.

Anna Thomasson, 2009
Navigating in the landscape of ambiguity - A stakeholder approach to the governance and management of hybrid organisations.

Sandra Erntoft, 2010
The use of health economic evaluations in pharmaceutical priority setting - The case of Sweden.

Jonas Fjertorp, 2010
Investeringar i kommunal infrastruktur – Förutsättningar för en målfokuserad investeringsverksamhet.

Peter Håkansson, 2011
Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital.

Pia Nylinder,  2012
Budgetary Control in Public Health Care - A Study about Perceptions of Budgetary Control among Clinical Directors.

Jens Dietrichson, 2013
Designing Public Organizations and Institutions: Essays on Coordination and Incentives.

Lina Maria Ellegård, 2013
Political conflicts over public policy in local governments.

Anna H Glenngård, 2013
Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish Primary Care.

Alexander Paulsson, 2014
Arenan och den entreprenöriella staden – byråkrati, viljan att samverka och gåvans moraliska ekonomi.

Tom S Karlsson, 2014
Manager and Civil Servant - exploring actors taken –for-granted assumptions in public administration.

Mattias Haraldsson, 2016
Accounting and auditing in municipal organisations – Four papers on accounting compliance and audit costs

Avhandlingar 1998–2008

Gudbjörg Erlingsdottir, 1999
Förförande idéer – kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

Lennart Hansson & Jan Inge Lind, 1999
Marknadsorientering i kommuner och landsting: erfarenheter och lärdomar från pionjärernas kamp

Karin Bryntse, 2000
Kontraktsstyrning i teori och praktik

Ola Mattisson, 2000
Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling - en studie av kommunal teknik

Mikael Hellström, 2002
Resultatenheter i kommunalteknisk verksamhet - struktur, process och effekt 

Torbjörn Tagesson, 2002
Kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning - studier av kommunal va-verksamhet

Ulrika Westrup, 2002
Gränsöverskridande styrning – om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

Gissur Ó Erlingsson, 2003
Den lokala politikens fragmentering. (lic)

Lars Nordgren, 2003
Från patient till kund - Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

Jan-Olof Müller, 2005
Utformning, användning och avtryck av flerdimensionella styrverktyg i statliga myndigheter

Louise D. Bringselius, 2008 
Personnel resistance in public professional service mergers - The merging of two national audit organizations.

Avhandlingar 1987–1997

Stefan Yard, 1987
Kalkyllogik och kalkylkrav — samband mellan teori och praktik vid kravställandet på investeringar i företag

Anders Anell, 1991
Från central planering till lokalt ansvar. Budgeteringens roll i landstings-kommunal sjukvård

Lars Edgren, 1991
Service management inom svensk hälso- och sjukvård – affärsutveckling och kundorganisation

Gert Paulsson, 1993
Accounting Systems in Transition – A case study in the Swedish health care organization

Christer Jonsson, 1995
Ledning i folkrörelseorganisationer – den interaktiva ledningslogiken

Christine Blomquist, 1996
I marknadens namn – mångtydiga reformer i svenska kommuner

Leif Holmberg, 1997
Health-care Processes. A Study of Medical Problem-solving in the Swedish Health-care Organisation

Ulf Ramberg, 1997
Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått

Urval av övriga KEFU-publikationer

Här listas ett urval av övriga publikationer med KEFU-koppling.

Stefan Yard, 1997
Beräkningar av kapitalkostnader – samlade effekter i bestånd särskilt vid byte av metod och avskrivningstid.

Lennart Hansson & Jan Inge Lind, 1999
Marknadsorientering i kommuner och landsting: erfarenheter och lärdomar från pionjärernas kamp.

Mats Utbult (red), 2004
Ledarskap i kommuner  - forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser.

Andersson, F m.fl., 2012
Speglingar av en förvaltning i förändring.

Anna Thomasson, 2013  
Styrning av offentligt ägda bolag.

Beställningar

Vill du beställa en publikation?

Kontakta kefu@kefu.se