KEFU-Skånes skriftserie

2023:1  Samordnad och personcentrerad vård i hemmet - en fallstudie av mobilt team närsjukvård Landskrona 

2022:4  Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende - resultat från två skånska kommuner

2022:3  Regionövergripande samverkan – utvärdering av ”Samarbete för bättre vård” (SFBV) i Södra sjukvårdsregionen

2022:2  Juridiken bortom ”skolmarknaden” – associationsrättsliga förutsättningar för fristående skolor

2022:1  Vad blir konsekvenserna av att byta från prestationsbaserad till fast ersättning?

2021:5  LSS – Fusk och skenande kostnader eller en livsviktig rättighetslag?

2021:4 God ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv – en kartläggning

2021:3 Inkomster och polarisering på Skåne och Blekinges landsbygd och invandrartäta områden

2021:2 Uppföljning av etablering och funktion av vårdformen mobilt vårdteam i  och Region Skåne 2017-2020

2021:1 Värdeskapande innovation i offentlig sektor

2020:5 Den interna styrningen vid vårdcentraler i Sverige och Finland – en jämförelse mellan Malmö och Esbo, Tammerfors och Jyväskylä

2020:4 Hur kan synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga bidra till utveckling av vården?

2020:3 Superchefer och super-HR som offentliga talangförsörjare

2020:2 Sakta i backarna - vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner

2020:1 Kommunala koncerner - En studie av bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv

2019:3 Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanlända

2019:2 Talangförsörjning och talangledarskap i offentlig sektor - en strategisk fråga

2019:1 IT-säkerhet och sårbarhet -Hur arbetar kommuner med krishantering?

2018:2 Erfarenheter av förändrad ersättningsmodell i skånsk sjukhusvård – från prestation till anslag

2018:1 Utvärdering av primärvårdens organisation i egen regi

2017:2 Dialog och prestationsmätning – Mot en ändamålsenlig styrning i svensk primärvård

2017:1 Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård – utveckling av en värdeskapande tjänst för sjukvården

2016:6 Sammanställd redovisning - En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar

2016:5 Den offentliga ekonomen - en svårbestämd multikonstnär

2016:4 Översyn av primärvårdensnutveckling efter införandet av hälsoval Skåne

2016:3 Ansvarets retorik - hantering av klander i kommuners årsredovisningar

2016:2 Kommunrevisionen en ”kritisk vän” eller ett nödvändigt ont

2016:1 Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden - En kartläggning av skånes kommuners årsredovisningar

2015:3 Marknadsskapande skolutveckling i skenet av NPM - framväxt och effekter av gymnasieutbildningens marknadisering

2015:2 Uppföljning och ansvarsutkrävning av vårdgivare jämte pinnstatistik – erfarenheter av fem års medicinsk revision i primärvården i Region Skåne

2015:1 Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet - Förutsättningar och vägval inom RCC syd

2014:7 Processorientering och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården – Utmaningar och lösningar

2014:6 Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning

2014:5 Välfärdsmarknader och dubbel ansvarsutkrävning av utförare – ett resonemang utifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån exemplet svensk primärvård

2014:4 Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

2014:3 Jämförelse mellan almen praksis i Region Sjaelland och primärvård i Region Skåne.

2014:2 Kvalitetskontroll av äldreboenden på entreprenad

2014:1 Att leda i kommunal eller privat regi - finns det några skillnader

2013:3 Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler

2013:2 Organisation och styrning av vårdval i primärvården. Erfarenheter från Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen

2013:1 Bättre patientresultat med professionell självkontroll

2012:3 Uppföljning av ny styrmodell för Regionalt cancercentrum i södra sjukvårdsregionen (RCC Syd)

2012:2 Produktivitet och patientnöjdhet i primärvården – en studie av Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen

2012:1 Framtidens ledningssystem för skola och förskola - från mål- och resultatstyrning till systematisk utveckling och lärande

2010:1 Flerdimensionell styrning-några iakttagelser från elva landsting och en region

2009:1 Vårdval i primärvården - jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner 150:-

2008:1 Vårdval i primärvården - modeller och utvecklingsbehov 100:-

2007:2 Skånsk livskraft - förändring av styridé och styrprinciper 100:-

2007:1 Ekonomens många ansikten 200:-

2005:2 Allt mer omöjliga kommunala uppdrag 200:-

2005:1 Om vikten av kvalité 100:-

2004:1 Socialt kapital och industriell förnyelse i skånska kommuner 150:-

2003:2 På spaning efter kommunal utvecklingsförmåga-lärdomar från världens bäst styrda kommun 200:-

2003:1 Den lokala politikens fragmentering-orsaker till och effekter av medborgarengagemang vid kommundelningar och uppkomst av nya partier 200:-

2002:1 Regionala förändringsledare och produktiva växtkulturer - en teori om villkor för förnyelse i regionala ekonomier 200:-

2001:1 Sjukvård i gränslandet - att förena en kvalitativ vård med ett vinstintresse 150:-

2000:3 Ekonom i sikte Bilder av ekonomen i Sveriges kommuner och landsting 180:-

2000:2 Balanced Scorecard i landsting - erfarenheter från tolv projekt i Region Skåne (Lågprisutgåva) 100:-

2000:1 Processorienterad styrning i sociala verksamheter - styrförutsättningar och processlogiker 180:-

1999:1 Motiv för prissättning av hushållens eltjänster efter elmarknadens avreglering - bilder från Skåneligan 140:-

1998:3 Från parsjukhus till vårdkedjor - kostnadsutvecklingen i Ystad - Österlens sjukvårdsdistrikt 1995-1997 belyst ur tre besparingsperspektiv 100:-

1998:2 Ledningsprocesser i interkommunala nätverk - reflektion kring ett samarbete mellan fyra skånska kommuner 120:-

1998:1 Benchmarking i kommuner 100:-

1997:1 Finansiell analys och god ekonomisk hushållning - en finansiell studie av Skånes kommuner 1993-1996 med hjälp av en ny modell 120:-

1996:4 Finansiella nyckeltal i Skånes kommuner - bokslut 1991-1995 samt budget 1996 60:-

1996:3 Varför finns kommuner - en diskussion utifrån ekonomisk teori och praktik 80:-

1996:2 Privatisering i de Skånska kommunerna 100:-

1996:1 Kommunala borgensåtaganden - strukturer, effekter och metoder för hantering 140:-

1995:3 Finansiella nyckeltal i Skånes kommuner - bokslut 1991-1994 samt budget 1995 60:-

1995:2 Konsten att finna en tulipanaros - om chefer och chefsrekrytering i en förändrad offentlig sektor 60:-

1995:1 Att konkurrensutsätta eller inte konkurrensutsätta - en modefråga? 140:-

1994:4 Kommunal verksamhet på kontrakt i England - en studie av beställarfunktioner och kontraktsformer 100:-

1994:3 Finansiella nyckeltal i Skånes kommuner-bokslut 1991-1993 samt budget 1994 60:-

1994:2 Privatisering av kommunal verksamhet - en granskning av teoretiska argument för privatisering och kommunernas val av verksamhetsform. 100:-

1994:1 Reglering av resultatenheter - regelverkets omfattning och roll 100:-

1993:4 Skånska kommuner i omvandling - en studie av organisationsförändringar under 1990-talet 80:-

1993:3 Resultatansvar inom kommunal förvaltning - en (o)möjlig styrform? 140:-

1993:2 Skånska kommuners finansiella strategier - likheter och olikheter i finansiell styrka 60:-

1993:1 Resultatmått i kommunala årsredovisningar - en studie av årsredovisningar i Malmöhus län mellan åren 1985-1991 60:-

1992:2 Serviceuppfattning och Serviceuppskattning - i sex kommuner i Malmöhus län 60:-

1992:1 Erfarenheter av entreprenader och privatisering i engelska kommuner 60:-

Beställningar

Vill du beställa en rapport?

Kontakta kefu@kefu.se

Alla priser exkl. moms.
Frakt tillkommer.