Ekonomi för verksamhetsansvariga

Onsdagen den 6 december 2023

Decentralisering i svenska kommuner och regioner har bl a inneburit att budgetansvar fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personer på verksamhetsnivå såsom skolor, bibliotek, tekniska enheter, stödfunktioner av olika slag i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av dessa personer har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor. För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna kurs. Kursen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och för- och nackdelar med olika sätt att styra.

Arbetsformer

Kursen omfattar en dag och består av såväl föreläsningar som gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen syftar till att ge personer som känner att de saknar tillräcklig ekonomisk kunskap, men som genom budgetansvar eller annat chefsarbete har behov av sådan kunskap, en första inblick inom området och en frivillig fördjupning. Kursen ska därmed skapa en ökad förståelse för de olika inslagen i kommunens eller landstingets ekonomistyrning och redovisning, och förbättrade möjligheter att kommunicera med utbildade ekonomer och utveckla sin egen verksamhet.

Kursledning

Caroline Hellström är universitetsadjunkt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där hon undervisar blivande ekonomer i redovisning och ekonomistyrning. Hon har inte enbart utbildat ekonomer utan har också studerat ekonomers yrkesroller. I sin forskning intresserar sig Caroline för samverkan mellan offentliga och ideella, frivilliga aktörer och andra aspekter av välfärdsstatens governance-problematik.      
 
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Ulf Ramberg är anställd som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf är forskningsledare för KEFU och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och nyckeltal i sin forskning. Han är författare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.
 
Mikael Hellström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Mikael Hellström är anställd vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mikaels ämnesområden är ekonomistyrning och organisation inom vilka han också undervisar i Lund. Han har under flera år bedrivit forskning rörande styrning av kommunal verksamhet och har disputerat på en avhandling om resultatstyrning och marknadsorientering i kommuner. Parallellt med forskningen medverkar Mikael också som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området. Han har också skrivit ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.

 

Kursinformation

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Tid
Onsdag den 6 december 2023      09.00-16.30

Plats
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Lokalen heter Allvar och ingång till lokalen sker via entrén till Inspira Restaurang & Café.. 

Avgift
Priset är 4000 kronor inkl lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner /region i KEFU är 10 procent /deltagare.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/regionen möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Anmälan görs här