Kurser

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Tid :Onsdagen den 6 december 2023 09.00-16-30

Läs mer och anmäl dig nedan

Decentralisering i svenska kommuner och regioner har bl a inneburit att budgetansvar fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personer på verksamhetsnivå såsom skolor, bibliotek, tekniska enheter, stödfunktioner av olika slag i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av dessa personer har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor. För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna kurs. Kursen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och för- och nackdelar med olika sätt att styra.

Arbetsformer

Kursen omfattar en dag och består av såväl föreläsningar som gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen syftar till att ge personer som känner att de saknar tillräcklig ekonomisk kunskap, men som genom budgetansvar eller annat chefsarbete har behov av sådan kunskap, en första inblick inom området och en frivillig fördjupning. Kursen ska därmed skapa en ökad förståelse för de olika inslagen i kommunens eller landstingets ekonomistyrning och redovisning, och förbättrade möjligheter att kommunicera med utbildade ekonomer och utveckla sin egen verksamhet.

Kursledning

Caroline Hellström är universitetsadjunkt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där hon undervisar blivande ekonomer i redovisning och ekonomistyrning. Hon har inte enbart utbildat ekonomer utan har också studerat ekonomers yrkesroller. I sin forskning intresserar sig Caroline för samverkan mellan offentliga och ideella, frivilliga aktörer och andra aspekter av välfärdsstatens governance-problematik.      
 
Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Ulf Ramberg är anställd som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf är forskningsledare för KEFU och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och nyckeltal i sin forskning. Han är författare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.
 
Mikael Hellström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Mikael Hellström är anställd vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mikaels ämnesområden är ekonomistyrning och organisation inom vilka han också undervisar i Lund. Han har under flera år bedrivit forskning rörande styrning av kommunal verksamhet och har disputerat på en avhandling om resultatstyrning och marknadsorientering i kommuner. Parallellt med forskningen medverkar Mikael också som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området. Han har också skrivit ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.

Kursinformation

Tid
Onsdag den 6 december 2023      09.00-16.30

Plats
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Lokalen heter Allvar och ingång till lokalen sker via entrén till Inspira Restaurang & Café.. 

Avgift
Priset är 4 000 kronor inkl lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner /region i KEFU är 10 procent /deltagare.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/regionen möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Anmälan görs här

Koncernredovisning i kommuner (sammanställda räkenskaper)

Tid: Torsdagen den 23 november 2023 och fredagen den 24 november

Läs mer och anmäl dig nedan

Koncernredovisning i kommuner är en tvådagarskurs för dig som arbetar med koncernredovisning i kommuner. Det kan vara i egenskap av exempelvis redovisningschef, ekonomichef, controller eller annan befattning där du arbetar med kommunkoncernens redovisning.

Koncernredovisningens filosofi handlar om att skapa en bild av hela kommunens verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. Den möjliggör en analys av den större enhetens samlade resultat och finansiella ställning. De enskilda juridiska enheterna, moderkommun och dotterföretag, speglas i koncernredovisningen som om de vore en enda verksamhet.

På kursen behandlas bl. a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys. Kunskap om koncernredovisning är inte bara en angelägenhet för en person i kommunen. Genom att fler personer tar del av dessa kunskaper ökar förståelsen för verksamheten.

Arbetsformer

Kursen omfattar två dagar, och består av såväl föreläsningar, övningsuppgifter som gruppdiskussioner.

Kursledning

Jörgen Carlsson är lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och koncernredovisningsansvarig på Glycorex Transplantation AB. Jörgen har tidigare varit verksam som ekonomi- och koncernredovisningsansvarig på Aspiro AB.

Niklas Sandell är lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Niklas har tidigare varit verksam som utredare och revisor på PwC och som controller på Aspiro AB.

Tillsammans har Jörgen och Niklas skrivit boken Koncernredovisning. De är också författare till idéskriften Sammanställd redovisning som skrivits på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning. Boken är en pedagogisk och praktisk vägledning om hur man bör resonera vid upprättandet av sammanställda räkenskaper och syftar till att stimulera god praxis inom området.

Tid: Torsdagen den 23 november 09.00 – 16.30 och fredagen den 24 november 09.00 - 16.30.

Plats: Bricks Eatery, Mobilvägen 12, Lund. Lokalen heter Triangeln

Avgift
Priset är 8 000 kronor inkl lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner /region i KEFU är 10 procent /deltagare.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/regionen möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

För att anmäla dig till kursen klistra in följande länk i din webbläsare
http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/494

Kommunal bolagsstyrning – gemensamt ansvar för att skapa välfärd

Med Ola Mattisson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell

Tid och plats meddelas senare

HELA

(Kan erbjudas när omständigheterna så tillåter)