Sök anslag för din forskning

KEFUs stöd till kommunalekonomisk forskning med koppling till den skånska myllan kan delas in i två delar – basforskning och strategiska forskningsprojekt.

KEFU:s forskningsidé och inriktning

KEFUs basforskning syftar till att utveckla kunskap och aktiviteter inom ramen för kommunalekonomi och på så sätt stödja medlemmarna i deras arbete med ekonomirelaterade frågor. Inom ramen för basforskningen ingår kansliets arbete med att t.ex. utveckla och genomföra seminarier och utbildningar, intressera studenter för ämnet genom stimulanspaket såsom uppsatstävlingar, initiera utvecklingsprojekt, agera bollplank och diskussionspart för medlemmarna, stödja utvecklingsprojekt, bedriva utredningar och ansöka externa forskningsmedel.

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella kommunalekonomiska frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. FoU-projekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom området, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på.

KEFU:s Policy

KEFUs policy för de strategiska forskningsprojekten baseras på en vision och tre hörnstenar.

Visionen är att skapa uthålligt konkurrenskraftiga FoU-grupper inom de strategiska kommunalekonomiska områdena skola, vård och omsorg.

Visionens tre hörnstenar baseras på att:

  • Styrelsen uttalet och företrädelsevis stödjer ansökningar inom skola, vård och omsorg.
  • Styrelsens FoU-satsningar ska baseras på de kunskaps- och kompetensplattformar som KEFU representerar.
  • Styrelsens beviljade anslag ska ha en så pass stor volym att de kan skapa en attraktiv plattform för kompletterande finansiering från andra intressenter.

Märk att visionen inte utesluter forskning inom andra områden.

Praktisk information 

KEFUs styrelse sammanträder fyra gånger per år. Ansökan lämnas två veckor innan styrelsens sammanträde via e-post till KEFUs kansli på kefu@kefu.se. Märk e-posten med rubriken; Ansökan KEFUs styrelsemöte år, månad och datum.

Ansökan får vara på max 5 sidor och skriven med Times New Roman, 14 punkter och enkelt radavstånd (exkl. max en sida referenser). Till ansökan ska CV medfölja för berörda forskare.

I ansökan ska framgå problembakgrund, frågor och syfte, teoretisk utgångspunkt, metod, avrapportering, projektets budget och tidsplan. I budgeten ska alla poster vara specificerade, inklusive sociala avgifter och universitetets OH-kostnader.

Kravet på avrapportering till KEFUs målgrupp är minst ett seminarium i KEFUs regi, senast ett halvår efter projektets slut. Vanligtvis ställs också krav i kontraktet på en skriftlig avrapportering i form av en rapport i KEFUs skriftserie eller artikel.

Beviljade FoU-projekt förvaltas av Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Kontaktperson är Marie Sandra Sandberg, sandra.sandberg@fek.lu.se

Övriga frågor besvaras av KEFUs kansli:

Ulf Ramberg, ulf.ramberg@kefu.se
Mikael Hellström, mikael.hellstrom@kefu.se.

Kontakt

Ulf Ramberg
ulf.ramberg@kefu.se

Mikael Hellström
mikael.hellstrom@kefu.se.