Internationell beskattning, 15 hp

kurskod: HARH11

Kursen syftar till att deltagarna ska uppnå fördjupade kunskaper om koncernbeskattningsregler för resultatutjämning, vinsthemtagning och omstrukturering i en internationell kontext. Särskilt behandlas skattefrågor med anknytning till internationell internprissättning liksom sambandet mellan koncernbeskattning och bolagsrätt, koncernbeskattning och redovisning samt mellan svensk koncernbeskattning och EG-rätten. Efter godkänd examination ska deltagarna kunna visa färdighet och förmåga att identifiera, formulera och analysera de rättsliga och principiella problem som aktualiseras inom den internationella koncernbeskattningen. De ska vidare kunna bedöma vilka regler som är relevanta för att lösa dessa problem, tillämpa reglerna på ett rimligt sätt och på ett strukturerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för sin rättstillämpning och kunna åberopa relevant stöd i rättskällorna. De ska kunna genomföra grundläggande skatteplanering för svenska företags etablering i utlandet och genomföra grundläggande skatteplanering för utländska företags etablering i Sverige. Slutligen ska de kunna föra diskussioner de lege ferenda samt förstå och diskutera reglernas internationella och ekonomiska kontext

Kursen ges tillsammans med kursen JUDN18 Internationell beskattning vid Juridiska institutionen.

Schema

HARH11 VT 2024 Schema kommer närmare kursstart

HARH11 VT 2023

Kursplan och litteraturlista

HARH11 Kursplan

HARH11 VT 2024 Kurslitteratur

Johan Green
Utbildningsadministratör

johan.green@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 38 25
Rum: EC2-383