Forskning och samverkan

Forskning inom handelsrätt rör en mängd juridiska studieområden, såsom avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt, konkurrensrätt, upphandlingsrätt, skatterätt, miljörätt och arbetsrätt.

Ett vanligt tema i vår forskning är att analysera och kritiskt granska hur rättsregler påverkar företag och den ekonomiska utvecklingen i samhället. Den ökade internationaliseringen gör att i princip samtliga studieområden har en internationell dimension. EU-rätten och internationell rätt i allmänhet utgör därför ofta centrala inslag i vår forskning. För närvarande står samhället inför stora utmaningar på grund av klimatomställningen, den digitala omvandlingen av ekonomin och ökad användning av artificiell intelligens. Det juridiska perspektivet, det vill säga hur rättsreglerna ska förstås och reformeras mot bakgrund av denna nya verklighet, är av stor betydelse för företag, offentlig förvaltning och beslutsfattare på olika nivåer.

Den gemensamma nämnaren i den handelsrättsliga forskningen är anknytningen till en hållbar och rättssäker ekonomisk utveckling i Sverige, Europa och världen i övrigt. Särskild fokus ligger på rättsliga frågor av omedelbar relevans för företag och andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Den handelsrättsliga forskningens praktiska relevans för affärslivet i bred mening skapar ypperliga förutsättningar för samverkan i olika former med det omgivande samhället. Institutionen för handelsrätt eftersträvar därför i sin forskning omfattande samverkan med företag och andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Nätverk för samverkan

Särskilda nätverk för samverkan har inrättats i samarbete med Juridiska fakulteten vid Lunds universitet i form av Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU) och Lunds skatteakademi. På det immaterialrättsliga området bedrivs även en sådan samverkan inom Lund University Intellectual Property Network (Lund IP).

Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU)

Lunds skatteakademi

Lund University Intellectual Property Network (Lund IP)

Senaste nytt

Den 22 August 22, 2023, besökte en akademisk delegation från Wuhan University Institutionen för Handelsrätt. Läs nyheten Exploring academic collaboration on trade and sustainability towards climate neutrality på Ekonomihögskolans engelska webbplats.