Forskarutbildning i handelsrätt

Examen från forskarutbildningen kan leda till en fortsatt karriär inom universitetet. Andra tänkbara karriärvägar är kvalificerade utredningsarbeten inom näringsliv och samhälle samt kvalificerade konsultuppdrag.

Forskarutbildningen omfattar fyra år och leder fram till antingen juris eller filosofie doktorsexamen. Forskarutbildningen kan också efter två år leda fram till en juris eller filosofie licentiatexamen.

Utbildningen för doktorsexamen omfattar kurser om 30 högskolepoäng samt arbete med avhandlingen. Licentiatexamen omfattar kurser om 15 högskolepoäng. Vid institutionen finns en seminariebaserad forskarskola i handelsrätt och rättsvetenskap.

Avhandlingsmanus skall läggas fram och diskuteras vid ett antal obligatoriska seminarier under avhandlingstiden.

Forskningsinriktningar

Den handelsrättsliga forskningen vid institutionen bedrivs i stor utsträckning med rättsvetenskapliga metoder. Inte sällan ligger tonvikten på den så kallade traditionella rättsvetenskapliga metoden med dess förankring i rättskälleläran och fokus på innehållet i gällande rätt.

Handelsrättslig forskning kan emellertid även ha en bredare samhällsvetenskaplig inriktning. Sådan forskning kan involvera större eller mindre inslag av kvalitativa eller kvantitativa empiriska ansatser eller av normativ samhällsvetenskaplig teoribildning.

Forskningsprojektets inriktning och doktorandens metodval är avgörande för om en juris eller filosofie doktorsexamen ska avläggas.

Antagning och finansiering

Institutionen beslutar om antagningen till forskarutbildningen. Ansökningar bereds av Forskarnämnden vid Institutionen för handelsrätt.

Ansökan till forskarutbildningen ska innehålla:

  • CV med bestyrkta kopior.
  • Projektplan (ca. 15 sidor) där avhandlingens syften, teoretiska ramar, uppläggning och förhållande till tidigare forskningen ingår.
  • Sammanfattning av projektet (maximalt 200 ord).
  • Beräknad tidplan.
  • Tidigare publicerade skrifter, rapporter samt uppsatser avseende självständigt arbete inom grundutbildningen.

Urvalet av sökande görs med hänsyn till den förväntade förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Institutionen kan anställa ett begränsat antal forskarstuderande som doktorander. Konkurrens kan uppstå rörande sådana anställningar. Man måste därför vara beredd på att extern finansiering, ofta i form av stipendier, kan behövas för att kunna bedriva forskarutbildning.

Ansökningstid

Institutionen för handelsrätt utlyser doktorandtjänster när det finns ekonomiskt utrymme. Antagningen annonseras ut minst sex veckor före sista ansökningsdag.

Kontakt

Annamaria Westregård
Docent, studierektor för forskarutbildningen

annamaria.westregard@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 75 46
Rum: EC2-331

Annamaria Westregård