Centrumledning

Möt ledningen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Susanne Arvidsson

Centrumföreståndare

Susanne Arvidsson är docent i redovisning och finans vid Ekonomihögskolan och Företagsekonomiska institutionen. Hennes forskning fokuserar på hållbarhetsfrågor relaterat till transition/sustainable finance och Agenda 2030 och utifrån ett finans- och redovisningsperspektiv. Hon leder flera interdisciplinära forskningsprojekt, bl.a. Mistra BIOPATH och Nature by Numbers, och är ofta engagerad i executive education riktad mot företag, ledningsgrupper och styrelser. Susanne är ordförande i Dagens Industris rankning av Hållbara bolag samt grundare av hållbarhetskonferensen SUBREA med ett internationellt närverk bestående av över 200 företag, myndigheter, NGOs och forskare. 


Lars Bengtsson

Lars Bengtsson är professor i industriell ekonomi vid LTH. Hans forskning fokuserar på företagsstrategi, innovationsmanagement och affärsmodellsinnovation relaterad till möjligheter och utmaningar som skapas av krav på hållbarhet och framsteg inom digital teknik. Forskningen har publicerats i ledande managementforskningstidskrifter som Journal of Cleaner Production, International Journal of Innovation Management och Organization Science. Han har 25 års erfarenhet av undervisning på grund-, master- och doktorandnivå samt i vidareutbildning av chefer i strategi, innovation och entreprenörskap, både i Sverige och internationellt.


Thomas Kalling

Thomas Kalling är professor i strategi vid Ekonomihögskolan och Företagsekonomiska institutionen. Hans forskning fokuserar på samhällets omställning och företags strategiförändring särskilt med avseende på skiften i teknologi, politik och ekonomi. Thomas Kalling är föreståndare för Institutet för Innovation Management vid Ekonomihögskolan som huserar ett flertal olika projekt kopplad till dessa temata och som oftast utförs i nära samarbete med industri och förvaltning. 


Lars J. Nilsson

Lars J. Nilsson är professor i miljö- och energisystem vid LTH. Hans forskning fokuserar på industrins klimatomställning och samutvecklingen med energisystemet, inklusive elektrifiering och behovet av en integrerad industri-, klimat- och handelspolitik. Han var koordinerande huvudförfattare för kapitel 11 om industrin i IPCC:s 6:e utvärdering som publicerades 4 april 2022, samt medförfattare till Summary for Policymakers. Han är också medlem av det nybildade Europeiska klimatvetenskapliga rådet.


Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson är professor i förpackningslogistik på institutionen för Designvetenskaper, LTH. Hans forskning handlar om att förstå hur hållbar innovation och förnyelse skapas och kan uppstå i interorganisatoriska kontexter med speciellt fokus på nyttan och möjligheter för kunder/användare och samhället. Med en teoretisk grund i komplexitetsteori, fokuserar pågående forskning på cirkulära försörjningskedjor och hållbara försörjningskedjeinnovationer inom livsmedel, konsumentprodukter och hälso- och sjukvården.