Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

ETt nytt forskningscentrum i lund

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne etablerade i september 2022 ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling, Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN). Centrumet finansieras inledningsvis genom en generös donation från Sparbanken Skåne.

Vad betyder SSCEN för Skåne?

För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, värdekedjor och affärsmodeller. Förändring kan förväntas på olika nivåer, från strategisk omorientering i enskilda företag till stora delar av det finansiella systemet, och från konsument-preferenser till internationell miljö-, klimat- och handelspolitik.

För att bygga kunskap och hantera ovan nämnda utmaningar är forskningen inom centrumet bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad. Den formuleras och genomförs i nära samverkan med näringsliv, offentlig förvaltning och andra aktörer. Centrumet, som leds av fyra seniora forskare vid Ekonomihögskolan och LTH, kommer inledningsvis att rekrytera fyra doktorander och flera post-docs. Under uppbyggnadsfasen kommer flera aktörer att involveras; näringsliv, offentlig sektor, politiken, andra delar av Lunds universitet och inte minst utbildningen. Detta för att utveckla verksamheten till att bli en viktig del i, och plattform för, utvecklingen av ett hållbart näringsliv.