Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna (interna organisationsvärden) som det externa (externa kundvärden) varumärkesbygget samt balansen mellan de två senare.

Inom Lund Brand Management Group (LBMG) är vi särskilt intresserade av:

 • Varumärkesorientering och marknadsorientering
 • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
 • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
 • Varumärkesstrategi och corporate branding
 • Varumärkeskapital
 • Underliggande drivkrafter bakom kunders köpbeslut gällande varumärke

All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar, vilket tydliggörs i den mission vi formulerat:

At the Lund Brand Management Group we develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands and in the academic field of strategic management, all applied from a management perspective.


Aktuellt

November 2022

Lund Brand Management Group höll sitt första årliga varumäkesseminarium efter coronapandemin: Conscience in Branding.

Key note speaker 2022: Nicholas Ind, professor at Kristiania University College in Oslo

Se kalendariehändelsen för Conscience in Branding

Ladda ner presentationerna från årets seminarium i LU Box

Välkommen nästa gång och passa på att anmäl dig till vår intressegrupp så får du en inbjudan till nästa event några månader i förväg.

December 2021

Ny rapport om Amazon.se och hur varumärket utvecklats sedan introduktionen 2020. Vid ingången till november 2021 låg andelen svenskar som testat Amazon.se på 20%, vilket ger en tillväxt på en procentenhet per månad sedan årsskiftet eller en tillväxt på 100% i relativa mått. Hittills har Amazon.se således vuxit sakta men säkert på den svenska marknaden, vilket är i enlighet med deras långsiktiga strategi. Amazon.se har en penetration, dvs andel som testat de senaste 12 månaderna, som är högre än de främsta konkurrenterna inom onlinehandel, men Amazon.se gynnas av att de opererar inom fler kategorier än alla sina konkurrenter.

Framtidsindikatorer såsom rekommendationsgrad signalerar att tillväxten kommer att hålla samma stabila tillväxttakt. Det finns dock några orosmoln för Amazon.se:s del. En procentenhet per månad är 10% om utgångspunkten är 10%, medan den är 5% nu när utgångspunkten är 20%. En vanlig framtidsindikator – köpintention – har fallit sedan i våras vilket signalerar att det kan finnas risk för avmattning. I jämförelse med konkurrenterna ser också vi att uppfattningen om Amazon.se, dvs andel som gillar och viljan att rekommendera, är lägre än för konkurrenterna. Detta kan indikera att svenskarna inte är tillräckligt nöjda med handelsplatsen så här långt.

Vi ser också att de har tappat i image när det gäller sortimentsbredd och framgång och attraktion när det gäller sortiment av elektronik. Till Amzon.se:s fördel ser vi att de är mer attraktiva bland yngre vilket kan signalera långsiktigt underliggande potential. Framtiden för Amazon.se är därmed – och fortfarande inte – helt enkel att förutspå.

Läs mer: Amazon.se – ett år efter lanseringen. Hur blev det och hur kommer det att bli med försäljning och varumärkeskapital?

Juni 2021

Ny rapport om hur svenska varumärken lyckats och misslyckats bygga hållbarhetsimage. Rapporten bygger på flera undersökningar av mer än 1000 svenskar åtgången samt en genomlysning vad som skrivits om dessa varumärken i fackpress. Denna rapport och studie är en pilotstudie som ska mynna ut i två förgreningar eller riktningar. En riktning går mot digital hållbarhet och den andra mot ett större projekt där målsättningen är att utveckla en modell för hur varumärken och företag bakom dessa ska förhålla sig till de 17 globala målen i sin marknadsföring med syfte att bli både hållbara och säljande – dvs hur ska företagen göra för att inte bara agera hållbart, men också för att attrahera konsumenter och investerare genom att göra dessa uppmärksamma på och engagerade i rätt satsningar och rätt företag.

Läs mer: Hållbar eller ohållbar – det är frågan? Svenskars magkänsla om hur ohållbara och hållbara varumärken är och hur detta stöds i företagens kommunikation

Maj 2020

 • Burak Tunca och Johan Anselmsson har fått ett anslag från Handelsbankens forskningsstiftlser i tre år för projektet: Competences of Swedish Brands - Investigating levels of digitalization in marketing capabilities and their impact on market and financial performance.

Mer om projektet: Svenska företag funderar över sina digitala strategier – inte minst strategier och processer kopplade till sitt marknadsföringsarbete. Sverige ligger i framkant, men att ligga i framkant innebär också risker. P&G och Adidas har de senaste åren gjort digitala felsatsningar som skadat deras varumärke och försäljning på sikt. Projektet har två syften och steg:

1) kartlägga och indexera vilka typer och grader av digitalisering svenska företag gjort i sina marknadsföringsprocesser (Big data, AI, digitala kundplattformar, sociala media)

2: Att identifiera samband mellan olika digitaliseringslösningar och effekter på ekonomiska prestationer såsom försäljning, lönsamhet, antal kunder, lojalitet, online engagemang m.m.

Ambitionen är att skapa en form av checklista eller index över hur långt och i vilka avseenden företag digitaliserats. Studien ska bygga på intervjuer och ekonomisk data från hundratals företag. Just nu kartlägger forskarna vad det finns för generella typer av digitala insatser och lämpliga företag att följa under de närmaste tre åren. I höst kommer vi att göra de första intervjuerna med svenska företags marknadschefer. I januari kommer vi att påbörja systematiska intervjuer i bred skala.

Kontakt: Vill du veta mer om projektet, har intressanta frågor, artiklar eller uppslag? Hör av dig till: burak.tunca@fek.lu.se eller johan.anselmsson@fek.lu.se.

 • Johan Anselmsson har även medverkat i Ekonomihögskolans nya webbinarieserie och pratat om varumärkets roll för handeln i coronatider. Bl.a. lyfts i dubbel bemärkelse de stora vinnarna i kristider fram och Johan uppmanar företagen att tänka långsiktigt och strategiskt i sitt varumärkesbyggande – när ekonmin så tillåter.

Se seminariet i efterhand på Youtube

September 2019

 • Våra studenter presterar på topp! Studenterna Viktor Alfredsson, Jakob Ferenius och Rebin Naderi har belönats med första pris för sin kandidatuppsats i en internationell tävling mot andra kandidat- och masteruppsatser. De lyckades utveckla ett mer eller mindre automatiskt och självlärande verktyg för att koppla big data t.ex. i form av hotellrecensioner som ligger öppet på internet till varumärkesstrategi. Uppsatsen är ännu inte tillgänglig då delar av den först ska publiceras i en internationell vetenskaplig tidsskrift. Läs mer om tävlingen.

Juni 2019

 • Burak Tunca och Johan Anselmsson har publicerat artikeln ‘You are where you shop’: Examining stereotypes about town center shoppers som handlar om att var du handlar påverkar ditt personliga varumärke. Den så kallade stereotypeffekten har också effekt på handelsplatsernas varumärke och vem som attraheras till dem. Studien visar bland annat att stadskärnan har blivit en plats för utbildade, världsvana och hållbarhetsinriktade individer som inte bryr sig om vad saker kostar. Det externa köpcentret drar de ekonomiskt smarta och onlinehandeln är för alla eftersom att allt finns där.

Studien visar att stadskärnan utvecklats för en kulturell elit där alla inte kommer att känna sig välkomna. Resultaten är till nytta för politiker såväl som butikskedjor som funderar över var de ska etablera sina butiker i syfte att matcha varumärket.

Januari 2019

 • Lund – den ledande platsen för varumärkesforskning i världen. En ny sammanställning av all världens brand managementforskning visar att Lunds universitet under de fem senaste åren publicerat mest vetenskapliga artiklar inom brand management i hela världen. Läs sammanställningen här.
   
 • Mats Urde och Stephen A. Greyser, professor på Harvard Business School, har publicerat en modell för hur man fångar och utvecklar varumärkesidentiteten i företag med stora och spretande varumärkesportföljer, detta i den prestigefyllda och vetenskapliga affärstidningen Harvard Business Review. Artikeln ”What Does Your Corporate Brand Stand For?” hittar du här.

September 2018

Fler aktiviteter hittar du i vårt nyhetsarkiv