Examinationsregler

vid ekonomisk-historiska institutionen

Generella regler

Du har rätt att tentera en kurs så länge den fortfarande ges vid institutionen. Om kursplanen har ändrats tenteras du vanligtvis efter den kursplan som är aktuell när du önskar tentera kursen, men du kan också begära att du får tentera kursen enligt den kursplan som gällde när du deltog i kursen. Detta gäller dock bara inom 12 månader efter kursens slut.

Om du blivit underkänd två gånger, på en hel eller del av en tenta, har du rätt att begära att en annan examinator (betygsättare) utses om inte särskilda skäl talar emot det. Du ska vända dig till Studierektorn med denna begäran.

Registrering och legitimation

För att kunna examineras måste du vara registrerad på kursen under innevarande termin. Vid alla examinationstillfällen måste du kunna legitimera dig.

Resultat

Resultatet på tentan ska vara färdigt och inrapporterat till Canvas och i Ladok senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Resultatet meddelas på kurssidorna. Du kan hämta dina rättade examinationsuppgifter på expeditionen under ordinarie öppettider om läraren inte har meddelat något annat.

Omprövning av betyg

Du kan inte överklaga ett beslut om betyg men däremot begära omprövning av betygsbeslut. Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.

Regler för olika examinationsformer

Salstenta

Du behöver inte anmäla dig till den ordinarie skriftliga tentan. Du har rätt att komma in och påbörja skrivningen senast 30 minuter efter det att tentan börjat. Studenter får lämna skrivningssalen tidigast 30 minuter efter det att tentan har påbörjats. Du måste följa de skrivningsregler som skrivningsvakterna meddelar.

Hemtenta

En hemtenta är en större betygsgrundande skriftlig uppgift som täcker in hela eller delar av kursen. Du får i god tid anvisningar om hur och när hemtentan lämnas ut. Med tentan får du tydliga anvisningar om vilken dag och tid tentan senast ska lämnas in. Du får också instruktioner om hur tentan ska genomföras, vilken litteratur som ska tillämpas, vilken formalia som gäller och om samarbete är tillåtet.

Alla skriftliga uppgifter analyseras i Ourignal. Institutionens policy för plagiat och otillåtna metoder finner du under plagiat.

Vid för sen inlämning gäller ett av nedanstående två alternativ. Du får vid kursens början veta vilket alternativ som gäller för din kurs.

Alternativ 1:
Om du lämnar in din hemtenta för sent och inte kan styrka godtagbara skäl till förseningen, såsom sjukdom eller olycksfall, hänvisas du till att skriva en ny hemtenta med en ny sista inlämningsdag.

Alternativ 2:
Om du lämnar in din hemtenta efter överenskommen tid resulterar detta i ett avdrag med ett (1) betygssteg (t.ex. från C till D) såvida du inte kan styrka godtagbara skäl till förseningen, såsom sjukdom eller olycksfall.

Om din examinationsuppgift har brister på en mindre och väl avgränsad del kan du i vissa fall få en så kallad rest. Din lärare meddelar dig hur lång tid du har på dig för att åtgärda denna.

Muntlig tenta

En muntlig tenta har antingen formen av ett samtal med den examinerande läraren, individuellt eller i grupp eller mellan gruppdeltagarna under observation av läraren. Läraren ger i god tid anvisningar om hur den muntliga tentan kommer att gå till samt vilka bedömningskriterier som kommer att användas.

Löpande examination

Löpande examination innebär att delar av examinationen är integrerade i själva undervisningen, något som kräver obligatorisk närvaro vid dessa tillfällen. Löpande examination kombineras ofta med en hemtenta och/eller inlämningsuppgifter (se punkterna 2 och 5).

Inlämningsuppgifter

Individuella inlämningsuppgifter förekommer på en del kurser. Vid kursstart får du information om vilken status dessa uppgifter har i kursen, dvs. om de är betygsgrundande och hur de viktas mot varandra och mot eventuella andra examinationsuppgifter (se punkt 6). Det är viktigt att du respekterar utsatt inlämningstid. Uppgifter som är betygsgrundande underkänns om de lämnas in för sent om du inte kan styrka att du haft godtagbara skäl för förseningen, såsom sjukdom eller olycksfall.

Kombinerade examinationsuppgifter

Om din kurs har mer än en examinationsform får du information om vilken status de olika formerna har i förhållande till varandra.

Flera lärare på en och samma kurs

Om flera lärare delar på examinationen på din kurs får du information i lektionsplanen eller i examinationsinstruktionen om vem som ansvarar för vilken del.

Uppsatser

När du påbörjar uppsatskursen får du anvisningar om när din uppsats ska lämnas in. Om du lämnar in din uppsats efter överenskommen tid resulterar detta i ett avdrag med ett (1) betygssteg (t.ex. från C till D) såvida du inte kan styrka speciella skäl till förseningen, såsom sjukdom eller olycksfall.