Kurser i ekonomisk historia

Kursutbud vid Ekonomisk-historiska institutionen

Vi erbjuder ett stort antal kurser inom vårt ämnesområde som ger oumbärliga och breda kunskaper om ekonomi, samhälle och historia, men som även underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap.

Kurser på olika nivåer

När du börjar studera på universitetet läser du kurser på grundnivå. Kurser på grundnivå kan finnas i tre nivåer; grundkurser, fortsättningskurser och kandidatkurser. Grundkurserna bygger på kunskaper du fått i gymnasiet, medan fortsättnings- och kandidatkurser kräver tidigare studier på universitet eller högskola. Nästa steg är kurser på avancerad nivå, som kräver genomgången utbildning på grundnivå.

Grundkurser

Kursen ges på deltid (50 %) under hela terminen.

Denna kurs ger en översikt av Sveriges ekonomiska och sociala historia under det senaste millenniet samt fördjupningar i några valda problemområden. Genomgående riktas uppmärksamhet mot materiella levnadsvillkor, befolkningsförändringar, försörjningsstrategier, genusrelationer, fattigdom, social struktur och den svenska ekonomins förhållande till omvärlden. Kursen består av två integrerade delar. Den första delen har ett kronologiskt upplägg och tar sitt avstamp i medeltiden med jordbrukets organisation, kyrkans roll och statens framväxt. Därefter behandlas nationalstatens formering, den agrara omvandlingen, industrialiseringsprocessen, industrisamhällets utveckling, välfärdssektorns expansion och tjänstesamhällets genombrott. Kursens andra del erbjuder tematiska fördjupningar i några centrala problemområden, exempelvis relevansen av ekonomiska teorier i historiska sammanhang, mäns och kvinnors roller som ekonomiska aktörer, institutionella förändringar och ojämlikhet i makt och ägande. Här får studenterna en inblick i hur ekonomisk-historisk forskning bedrivs, och används i samhällsdebatten.

Kurskod: EKHA23 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under hela terminen.

Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen sedan jordbrukets införande och fram till idag. Vi introducerar, diskuterar och jämför samhällsekonomier och analyserar deras funktionssätt och förändringsprocesser.

Vi lyfter särskilt fram betydelsen av befolkningsförändringar, teknologisk och institutionell utveckling för att förklara ekonomiers långsiktiga utvecklingsmönster. Återkommande teman är vidare geografiska, ekologiska och klimatmässiga förutsättningar, energianvändning, arbetsdelning mellan land och stad, genusrelationer, handelsutbyte, ekonomiska kriser, levnadsstandard, samhällens sociala strukturer, och socio-ekonomisk ojämlikhet.

Centrala diskussioner för kursen handlar om industrialismens uppkomst, spridning och omvandling i olika delar av världen.

Kursen består av två kronologiskt avgränsade delkurser:

Ekonomisk-historisk översikt fram till 1850.
Denna delkurs inleds med den s k neolitiska revolutionen, övergången från jakt- och samlande till bofast jordbruk, och de första staternas uppkomst och karaktär. Därefter går vi igenom den ekonomiska och sociala utvecklingen i olika delar av världen och hur olika ekonomier gradvis börjar integreras, samtidigt som skillnaderna i välstånd mellan länder förstärks. Detta blir särskilt tydligt i samband med ”den första industriella revolutionen” i Storbritannien. Vi diskuterar hur olika staters organisation hänger ihop med de ekologiska och ekonomiska förutsättningarna, och i sig också påverkar den ekonomiska utvecklingen. Vi diskuterar också hur internationella relationer mellan stater, såsom genom kolonialismen, påverkar den ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.

Ekonomisk-historisk översikt från 1850 till nutid.
Efter ca 1850 intensifieras industrialismens omvandling av världen då industriell produktion växer fram i allt fler delar av världen, och produktionen intensifieras. Vi diskuterar här förutsättningar för och drag av den här utvecklingen såsom energiåtgången, kunskapens förändrade roll i produktionen, urbanisering, och samhällsstrukturens omvandling. Vi diskuterar världens ekonomiers fördjupade integration genom ökad rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital, och tar också fasta på uppdelningen av världen i kolonialmakter och kolonier (imperialismen). Viktiga ämnen i delkursen är 1900-talets tillväxtfaser och ekonomiska kriser, välfärdsstaternas uppkomst, den ekonomiska politiken, och hur tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts geografiskt över tid.

Kurskod: EKHA24 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på heltid (100 %) under hela terminen.

Grundkurs i ekonomisk historia ger ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv på samhällsutveckling. Eftersom ekonomins utveckling inte är åtskild samhällsutvecklingen i övrigt tangerar emellertid ekonomisk historia också andra samhällsvetenskapliga discipliner men även andra vetenskapsområden. Det breda perspektivet och ämnesvalet gör också att kvalitativa metoder används i hög grad inom ämnet.

Grundkursen består av ett antal delkurser som väljs ur ett urval av institutionens kurser på grundnivå. Notera att kursutbudet varierar mellan höst- och vårterminer. Vi rekommenderar att man i första hand väljer att läsa följande kurser inom ramen för grundkursen:
Världens ekonomiska historia, 15 hp (vårterminer), eller
Sveriges ekonomiska och sociala historia, 15 hp (höstterminer), och kombinerar en av dessa med ytterligare två delkurser på 7.5 hp.

Kurskod: EKHA30 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.
Kursen ges ojämna årtal

Kursen ger dig en översikt över arbetsmarknadens roll och funktionssätt samt över den ekonomiska utvecklingen i de avancerade industriländerna sedan slutet av 1800-talet.

Under kursens gång kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar:

 • Framväxten av "den svenska modellen" på arbetsmarknaden och dess nuvarande kris i en internationell jämförelse.
 • Teorier om ekonomisk tillväxt och omvandling.
 • Ekonomiska och demografiska förutsättningar för utbud och efterfrågan på arbetskraft.
 • Arbetslöshet och arbetskraftsbrist.
 • Ekonomiska teorier om arbetslöshet.
 • Lönebildning
 • Arbetslöshets- och socialpolitik under 1900-talet.

Kurskod: EKHA51 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av utvecklingen av miljöproblemen i olika typer av samhällen, från jägarsamhällen fram till dagens globaliserade värld. Kursen har ett tydligt miljöperspektiv och tar sin utgångspunkt i ekonomisk teori. Du kommer även att få ett idéhistoriskt perspektiv på förhållandet mellan ekonomi och miljö, bland annat ur ett genusperspektiv. 

Under kursen kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar:

 • Vilka är villkoren för och konsekvenserna av ekonomisk tillväxt och samhällsomvandling?
 • Hur har olika samhällen påverkats under olika tider?
 • Vad händer när befolkningen växer? Kan befolkningsökningen ses som en destruktiv kraft eller kan den också vara en drivkraft för teknologisk förändring och samhällsomvandling?
 • Vilka utvecklingsstrategier har olika samhällen använt sig av och vilka konsekvenser har dessa strategier fått?
 • Vi lägger också fokus på jordbruksomvandlingen, som var en viktig förutsättning för industrialiseringen, och som utgör en viktig brytpunkt i förhållandet mellan produktion och miljö. 

Kurskod: EKHA61 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.

Kursen inleds med tillväxt-miljödebatten under efterkrigstiden, där helt motstridiga synsätt och tolkningar av data får komma till tals. Därefter diskuteras de principiella förutsättningarna för en hållbar tillväxt utifrån insikter i demografi, teknisk, strukturell och institutionell förändring. Ekonomiska och administrativa styrmedel i miljöpolitiken behandlas, och deras fördelar och nackdelar belyses. Den så kallade miljökuznetskurvan skärskådas, liksom så kallade delinking-studier av ekonomisk tillväxt, energi och koldioxid mer allmänt. Teoretiska förklaringsmodeller jämförs och särskilt granskas populära förklaringar till kurvans vändpunkt som tillmäter internationell handel eller övergången till service samhället en stor betydelse. En ekonomisk-historisk modell där tre industriella revolutioner och stigberoende är framträdande framställs som alternativ. Det emellanåt sviktande empiriska stödet för miljökuznetskurvan granskas, och särskild vikt läggs vid skillnaden mellan absoluta och relativa tal och rimliga tolkningar av sådana resultat.

Kurskod: EKHA62 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2
Kursen ges jämna årtal

I denna kurs specialstuderas olika aspekter av den svenska arbetsmarknaden kopplat till ekonomins utveckling sedan slutet av 1800-talet. Ämnena som uppmärksammas är dagsaktuella problem vad gäller arbetsmarknad och arbetsliv vilka studeras från ett historiskt perspektiv. För att belysa särskilda aspekter av den svenska ekonomin och arbetsmarknaden placeras och jämförs Sverige i ett internationellt sammanhang. Exempelvis studeras arbetskraftsutbudet och dess bestämningsfaktorer. Betydelsen av kön och genus uppmärksammas i samband med att kvinnornas roll på arbetsmarknaden behandlas t ex när det gäller arbetskraftsdeltagande och löner. Invandringens orsaker och samhällsekonomiska betydelse studeras. Vidare studeras den samhällsekonomiska betydelsen av utbildningsexpansionen och förändringar i kompetenskraven i arbetslivet. Den institutionella utvecklingen på arbetsmarknaden behandlas med speciell inriktning på lönebildning, arbetsmiljö och personalinflytande. Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden studeras i ett internationellt perspektiv, exempelvis i ljuset av globaliseringens utmaningar i form av konkurrens och utflyttning av produktion.

Kurskod: EKHA72 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.

Nya uppfinningar har drastiskt förändrat världen vi lever i. Idag ställs nya frågor kring hur teknologisk förändring kommer att förändra ekonomin, arbetslivet och samhällets organisering. Teknologisk innovation är också en viktig förutsättning för att svara på några av den moderna tidens mest pressande samhällsutmaningar, exempelvis miljöförändringen. För att förstå den nutida och framtida utvecklingen krävs ett historiskt perspektiv. Denna kurs ger en översikt av kunskapens och den teknologiska förändringens ekonomiska historia med fokus på att förstå vilka drivkrafter som format nya teknologiers utveckling och hur teknologisk utveckling påverkat samhälle, ekonomisk tillväxt, levnadsstandard, mänsklig miljöpåverkan, regional utveckling och genusrelationer. Kursen sätter fokus på hur ny kunskap och nya teknologier uppkommit för att lösa problem genom vetenskapliga framsteg men också hur teknologisk utveckling orsakat svåra obalanser i samhället. Särskild vikt läggs vid hur tekniska och vetenskapliga framsteg bidragit till strukturomvandling i modern tid och hur ingenjörens och vetenskapens betydelse förändrats i industrisamhället. Utvecklingen av ett flertal teknologier, t.ex. elbilen och mikroelektroniken studeras närmare. Kursen diskuterar också innovationsbegreppets historia och ger också en i déhistorisk översikt av ekonomiska teorier om innovations- och teknologiska system.

Kurskod: EKHA73 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.
Only available in BIDS programme

This course gives a deeper presentation of long term trends of economic and social development in Africa, with special focus on the agricultural sector. The course takes its point of departure in current challenges and debates and provides alternative historical explanations to issues of poverty, underdevelopment and inequality. The course emphasizes the diverse historical paths and the importance of Africans in shaping the patterns of change. Themes include: theoretical and historiographical perspectives on Africa's long-term economic and social development; historical obstacles to agricultural transformations and technical and institutional responses to these obstacles; African initiatives and resistance in agriculture and the struggles between African peasant agriculture and European settler agriculture; the colonial legacy; the role of the states and markets as facilitators and/or obstacles to economic growth and structural change.

Kurskod: EKHB21 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under hela terminen.
Internet/Distance

The course is made up of three sub-courses relating to different themes. In the first sub-course the subject of Economic History is introduced. The main issues are the agricultural transformation, international market integration, and international movement of labour, goods, and capital. The second sub-course explores the long-term trends in income distribution within and between countries, taking account of conditions such as population density, land distribution, institutions, etc. The final sub-course investigates the emergence and development of the international monetary and financial system, from the metal currency standards of the 19th century to the contemporary, heterogeneous system.

Kurskod: EKHD02 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (25 %) under hela terminen.
Internet/Distance

Health care systems of today consist of complex structures with great varieties between countries, but despite such nation specific characteristics there are many common features in their historical development.

This course will introduce students to the historical development of health care systems through thematically structured lectures and seminars. The themes include health professionals and the regulation of health care, the concept of the medical marketplace, health insurance and access to care, as well as health care and pandemics.

Focus will be on the 19th and early 20th centuries as a time period of profound change and expansion of health care in the western world. Case studies will be concentrated to Europe and the United States, with special attention payed to Sweden.

The students will become familiar with basic health care concepts, key development trends, current research and primary sources

Kurskod: EKHD05 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.

The course explores and explains the historical processes of rapid industrialisation and socio-economic modernisation in Pacific Asia. First, fundamental factors and forces behind the rise of Asia's first industrial nation, Japan, are analysed. Japan is also contrasted against the early failures of modernisation in Imperial China. Secondly, explanations are provided for the emergence of Taiwan, South Korea, Singapore and Hong Kong as Newly Industrialised Countries after 1960. Thirdly, the more recent industrial development in the ASEAN countries is studied, with particular reference to current trends and forces of globalisation in the region. Themes such as agricultural modernisation, rural industrialisation, expansion of trade, impact of foreign investments and patterns of regional integration are explored and evaluated. Concepts such as developmental state, export-led growth, and growth with equity are employed and critically analysed.

Kurskod: EKHE42 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.

This course gives you a much improved first hand understanding of the rise of Asia's two giants - China and India. First, modernisation and industrialisation in socialist China is explored from the pre-communist era until today. The process of transition from plan to market economy is unravelled. The institutional set-up and socio-economic achievements of the emerging market economy are contrasted with, but also causally linked to, those of the socialist planned economy. Secondly, the Indian economy from colonial times to present day is studied. Particular consideration is given to Independent India, contrasting and linking the miracle economy of the 1990s and the new millennium with the preceding forty years, scrutinising the economic policy of past and present in terms of economic achievements. Focusing on China and India will allow for comparisons of Asian development experiences where processes of economic growth and structural changes are analysed from the point of view of equity between individuals, groups, class and gender together with the challenges of achieving environmentally sustainable development.

Kurskod: EKHE43 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.

A long-term institutional, structural and comparative perspective is applied throughout the course. Starting with medieval financial and monetary arrangements we study changes of financial systems until today with a specific focus on a) successful financial systems, and b) financial and economic crises.

But the objective of the course is deeper than that, it is designed to give a theoretical foundation for analysing and understanding three main issues in relation to financial systems both in the past and in the present by focusing on three questions: 1) Why are financial systems important – what makes them contribute to economic growth – what are the necessary conditions for a successful development of the financial system. 2) Why do financial crises occur, what causes them and what consequences do they have? 3) How can we increase the stability of financial systems so that future crises can be averted without this impeding the positive effects of financial development?

Kurskod: EKHE53 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.
For programme students only.

The course discusses the economic history of pre-modern Europe (c. 1000-1890). At the beginning of this period, Europe, after centuries of stagnation, gradually began to develop, first in the Italian city-states and the Mediterranean. After 1500, when the Europeans arrived in the Americas the centre of gravity moved to the Atlantic coastline and North Sea region. The course discusses the various ways in which access to the Atlantic and contacts with Asia, Africa and the Americas allowed for growth in the Low Countries and England, and how pre-modern growth is linked to the latter country’s Industrial Revolution. Attention will also be given to the forces causing stagnation and decline in the South of Europe, as well as the North and East. The course will conclude with the technological breakthroughs leading to the First Industrial Revolution in England and the emergence of the industrial economy. Altogether, the course highlights crucial preconditions for industrialization and modern economic growth that were created during the period 1000-1890 and shaped the future course of the European economies, after 1890.

Kurskod: EOSE01 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.
For programme students only.

The course considers the roots of contemporary development problems from a long run perspective. Emphasis is placed upon economic change in the south during the period 1500-1945. The course adopts a comparative approach by drawing upon the varying experiences of a number of countries in Africa, Asia and Latin American. Contemporary development issues are placed in the context of historical processes such as imperialism, independence movements, nation building, the unique course of transformation, in addition to analysing conditions linked with advances or obstructions to economic development.

This course is set from a southern perspective where the colonised are seen not only as victims, but active participants in the process, taking pre-colonial societal structures into account. The course examines national, regional and local development processes from a long run institutional perspective. In this context, special attention is afforded to income distribution patterns and gender aspects. The course also encompasses diversification within and outside of agriculture, cross border migration and urbanisation processes as well as the global division of labour.

Kurskod: EOSE02 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.
For programme students only.

The course examines the historical experience and potential of economic development in developing countries and considers why some countries are rich while others remain poor, as well as considering why development is not universal to all. The course provides a theoretical perspective with reference to the conditions of developing economies. It is divided into two parts. The first section treats the development trends of the most recent decades in the global economy, from the perspective of developing countries. Here, various measures and indicators of economic and social development in developing regions are critically evaluated. The second part of the course presents the leading contributions in theories of economic development. It also considers, in relation to economic development, how viewpoints, obstacles, potential and performance have varied since the 1950s as well as how this has left its mark on development strategies and political forces, at both a domestic and international level.

Kurskod: EOSE03 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.
For programme students only.

This course applies a long run comparative, institutional and structural perspective and considers alternative aspects of economic and social sustainability. The course begins by providing a background to the prewar economy in the North through a summary of the relevant macroeconomic history from the second industrial revolution through the intra war period. Beginning with the 1940s, it analyses changes in the international economy up until the present.  Eras of growth and depression are addressed and consideration is given as to why various regions may have been included or excluded from the growth processes during alternative periods. Likewise, attention is given to periods of economic integration and disintegration through the course of modern economic history. Convergence and divergence in income levels between countries and economic growth rates relative to other OECD countries are also studied during the course.

Following the failures and tragedies of the intra war period 1914-1945, integration, international trade and economic growth became political goals, despite the long history of geo-political boundaries within Europe. Under the duration of the course, the most important postwar international agreements with respect to international trade, monetary regimes and integration are reviewed. The depth and breadth of European integration is studied with a focus on the economic aspects such as growth, trade and monetary challenges. Other related problems such as political economy, labour market issues and the development of alternative European social models are also included in the course.

Kurskod: EOSE04 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.
For programme students only.

The course begins with a broader perspective of demographic challenges in the contemporary welfare state. The course takes a comparative approach, where alternative types of welfare states are reviewed. One central theme of the course considers how changing age structures effect economic and civic development during different periods, as well as how the costs for various components of the welfare state are influenced by demographic change. In order to comprehend how contemporary challenges emerged, an historical perspective is provided of both the evolution of welfare institutions and general demographic trends. The historical pattern of family conditions, childbirth, health and migration is studied, in addition to the role of population change in economic development.

Kurskod: EOSE05 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.
For programme students only.

The objective of the course is to provide basic knowledge of quantitative analysis and statistics. During the course, lectures are provided which are intended to deepen the student’s understanding of applied quantitative methods as well as processing/estimation and analysis of empirical material within social science. The skills acquired from this course are relevant for the employment market e.g. investigative and analytical rolls, which require further study and written output. In addition, the course provides data laboratories, which provide the students with basic programming and data processing skills, with the help of statistical software.

Kurskod: EOSE06 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.
For programme students only.

Commercial and legal entities are among the most important foundations in the modern capitalist societies. But the existence of businesses, their limitations and/or development are not naturally occurring. The only possible way to understand why business exists and the form it takes on, why some are successful and grow while others disappear, why business structures vary among different countries and eras and most importantly, how business and commerce influences the world we live in, is to approach the subject through economic history.

Accordingly, in this course we study one of the most important foundations in the modern day economy: business. We consider alternative theories which explain the existence of companies, their origins and development. We focus on businesses within their contextual environment e.g. how demographic, historical, legal and political factors explain the development and structure of businesses, as well as considering the reverse i.e. how business has in turn influenced society. We begin by covering alternative theories of economic growth, the open market and commerce. We subsequently cover business and commerce in antiquity, the middle ages and the early modern as well as modern period to the present.

Kurskod: EOSE07 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2
For programme students only.

The course aims at strengthening the writing skills of the student across a range of styles, thereby providing competences of practical use for employment or for further study e.g. writing a Bachelor thesis. The course works towards developing the prerequisite skills in writing, primarily obtained through practical training and active practice.  Therefore, lectures will comprise only a limited part of the course and focus is instead given to practical exercises which are presented and discussed during seminars.

Apart from active written expression, the course offers an important learning opportunity for reading and analysing the text of fellow cohorts, as well as an environment in which to discuss the construction and characteristics of texts together. The course therefore additionally consists of literature seminars as well as reviewing the texts of fellow students in a peer review type process.

Kurskod: EOSE08 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1 och 2.
For programme students only.

The course is based upon three themes. The first section discusses the importance of market integration for regional development and inequality, how cities form, where they situate and what they mean for economic growth. The theme considers long run trends in growth, based upon concepts such as structural change, urbanisation and regional inequality. Special attention is given to different sectors (agriculture, industry and services) and their patterns of localisation through history. The hypothesis of an inverted U curve in regional inequality during the industrialisation process is critically evaluated using empirical applications from various countries and periods. The rise and importance of cities for economic growth is subsequently covered. The course discusses the causality issue between urbanisation and growth and how both urban and rural have contributed to growth during the centuries. Under the empirical theme, the course additionally considers how regional growth can be measured historically (GDP, income, degree of urbanisation etc.).

In the second section of the course, simpler theoretical frameworks are presented in order to understand long term regional growth. Theories from new economic geography which consider agglomeration effects are contrasted with theories from evolutionary economic geography. Theories of industrial specialisation, diversification and related industries will be considered in turn. 

Under the third heading, the course focuses on how regional policy can effectively impact the long term regional development path. Historical policies and their longterm effects are studied, with examples based upon infrastructure, transport and sustainable energy. Finally, the course considers the residential housing market and future trends. 

Kurskod: EOSE09 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 3 och 4.
For programme students only.

This is a multidisciplinary course that combines insights from sustainability studies, development studies, economics, economic geography and innovation studies to assist us in our understanding of current debates on sustainable development. Students will be introduced to the hard and soft notions of sustainability and discuss how economic growth relates to socially inclusive and environmentally sustainable development. An important focus of this course is placed upon socio-economic transformations towards sustainable development. The course takes a global perspective by contextualizing the discussion on the Global North and Global South, in addition to addressing specific issues such as global governance and the strengths and weaknesses of current global socio-economic transformations, with regard to socially inclusive and environmentally sound economic development.

Kurskod: EOSE10 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på heltid (100%) under period 1 och 2.
For programme students only.

First, the course deals with how research questions are developed and organised. The students are introduced to alternative types of questions and research designs, e.g. case studies, comparative studies and alternative methods of identifying causality. The relationship between theory and the empirical approach is considered and various approaches are compared. Special emphasis is placed upon the discussion of the relationship between the research question and choice of method and organisational structure.

Second, the students are introduced to the primary methodological issues and techniques in quantitative and qualitative methods. They gain experience in source critiquing, coding quantitative and qualitative data and the foundations of econometric and statistical analysis. The student is also offered the opportunity to practice different techniques in data processing.

Finally, practical training. The students are given the opportunity to enhance their skills in formulating research questions, organising studies appropriately and applying suitable research methods from the relevant material

Kurskod: EOSE11 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på heltid (100%) under period 3 och 4.
For For programme students only.

The primary content of the course comprises the writing of a bachelor's thesis under supervision, and discussing and reviewing the thesis in a seminar.

Kurskod: EOSK12

Kursen ges på deltid (100 %) under period 2.

The course examines Swedish economic development in a long-term perspective. It starts with an overview of the agrarian past in Sweden, its peculiarities and its similarities with other regions in Europe. The process of Swedish industrialisation is studies in the general context of economic changes in the 19th century Europe. The development of the welfare state and the Swedish economic model in a comparative perspective is another theme. Particular consideration is given to the high degree of internationalisation of the Swedish economy and Sweden's relationship to the EU.

Kurskod: SASE10 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (100 %) under period 3.

The course begins with an examination of the development of Swedish labour policy in general during the post war period. Particular attention is laid on the fundamental changes that have taken place from the 1970s onwards in the functioning of the labour market, the welfare system, and the economy as a whole. The change process is examined from the point of view of those most affected by it - immigrants, women and young people. In addition to discussing the Swedish phenomenon, the problem and the potential solutions will also be compared and contrasted with similar situations in other European and North American countries.

Kurskod: SASE11 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50 %) under period 1.

This course examines demographic and labor market trends together with policies relating to work and family life, focusing on the Scandinavian experience in international perspective. During the twentieth century, the relationship between work and family changed fundamentally in most industrialized countries. The movement of women, especially mothers, into the labor market not only impacted the economy and the labor market but also families as they were. The Scandinavian countries have been forerunners in the transition to new family forms and combinations of work and family, which has changed the lives of men, women, and children. These changes, i.e. dual-earner families, cohabitation, divorce, out-of-wedlock childbearing, new divisions of labor, and involved fatherhood, are now under way in most other Western countries as well. This course provides an overview and analysis of the long term development of men’s and women’s work, careers, education and their interactions with family life. The course deals with fundamental issues regarding union formation, childbearing, gender equality, time-use, labor force participation and earnings. The course also deals with policies relating to work and family issues, their efficiency and effectiveness, and to what extent other contexts may learn from the Scandinavian experience.

Kurskod: SASE12 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (100 %) under period 1.

The course problemizes current issues relating to aging societies. An increasing share of elderly, through an increasing life expectancy and– by historical proportions – low fertility has characterized Sweden and other developed countries for a long time. If this did not constitute a challenge before, why is it the case today? Is the welfare state as we today know it 

compatible with an aging society? How can we finance the welfare of an increasing share of elderly, with a steadily declining work force? Can this be done through increased immigration? Furthermore, what consequences does an aging society have for labor supply, savings, investments, and economic growth? 

The course initially takes a broad perspective on the challenges that welfare states face, today and in the future. A focus is directed towards how the challenges are linked to an aging population and its implications for the costs of the welfare system and how it is financed. In order to better understand how current and future challenges have emerged, the historical 

origins of welfare systems, in Sweden and elsewhere, is discussed. Furthermore, historical fertility, mortality and migration patterns are discussed, linking short and long-term population changes – both size and composition – to economic growth. The student is also provided with a thorough review of key theoretical as well as empirical literature in the field. 

Finally, the course discusses a range of potential solutions to how welfare systems can be.

Kurskod: SASE13 | Ladda ner kursplan

Kurspaket Online/distans

Are economic crises inevitable or can we avoid them or at least learn how to cope with them? Perhaps we can even come out of a crisis stronger. These are some of the most pressing questions of our time.

This course will explore the causes of previous economic crises, such as those affecting production, finance, population, and the environment, and will cover the lessons scholars have learned from them and the recommendations they make. We will also examine what economic crises reveal about the strengths and weaknesses of our economic system. And we will look at the consequences of crises and see to what extent these can also trigger positive changes and innovations.

This course is suitable for both professionals who want to improve their skills and university students. The online introductory part (4 cr.) is flexible to suit professionals. The optional reflective part (3.5 cr.) offers on-campus sessions for students who want to engage more with the topic.

Kurskod: PEH14 | Ladda ner kursplan

Kandidatkurser

Kursen ges på heltid (100 %) under period 1 och 2.
For Bachelors in Development Studies

The course aims at giving the students the experience of working in a development context. It also serves as a means of gathering material for the forthcoming bachelor’s thesis. The course is divided into three 15-credit tracks, and the student has to choose one of these. Two tracks give the opportunity to do a field study or an internship within a development organisation, while the third track, the preparatory desk study, is an option for those who choose to remain at Lund University.

Kurskod: EKHK17 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (100 %) under period 3 och 4.
For Bachelors in Development Studies

The primary course content is to write a thesis which will be discussed and scrutinized at a seminar. The student is also expected to participate in the thesis seminars as well as scrutinize and discuss another thesis in the field. The writing of the thesis is guided by one or more thesis supervisors. The content of the thesis is decided by the chosen topic. At the start of the course seminars are offered on one or more occasion offering general information about the thesis writing process.

Kurskod: EKHK18 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på heltid (100 %) under period 1 och 2.
Kursen ska sökas tillsammans med EKHK31

Kursen behandlar inledningsvis vissa drag i det samhällsvetenskapliga och historiska tänkandets utveckling under de senaste århundradena. Särskild vikt läggs vid institutionell teori och en del nyare perspektiv (genus, etnicitet) tas upp. Kursen behandlar sådana överväganden i allmänna metodfrågor som man måste göra vid utformandet av en ekonomisk-historisk studie. Här belyses problem som hänger samman med olika typer av källmaterial, urvals- och representativitetsproblem, aggregerings- och klassificeringsproblem. Behovet av kvalitativa metoder för datainsamling, t ex i form av intervjuer, belyses, samt möjligheten att omvandla kvalitativa data till kvantitativa. Slutligen behandlas olika kvantitativa tekniker och analysmetoder, t ex konstruktion och analys av tidsserier, enklare former av sambandsanalys (korrelation, bivariat regression), samt analys med hjälp av livslängdstabeller. I detta moment ges också en introduktion till indexproblematiken.

Kurskod: EKHK30 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på heltid (100%) under period 3 och 4.
Kursen ska sökas tillsammans med EKHK31

Kursen består av att författa en uppsats som försvaras på ett seminarium med opponent. Vidare, att delta i andra uppsatsseminarier samt att opponera på en annan uppsats på ett av dessa seminarier. Uppsatsarbetet handleds av en eller flera handledare. Uppsatsens innehåll bestäms av dess ämne. Kursen inleds med ett eller flera tillfällen bestående av allmän information om uppsatsskrivandet.

Kurskod: EKHK31 | Ladda ner kursplan

Avancerade kurser

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For master's programme students only.

Over the last decades, global growth dynamics have shifted towards the economies of the non-Western world. The world is no longer divided between the West and the Rest. Nor is the Rest to the same extent marked by stagnation. In the course, growth dynamics of the developing world during the last decades are explored in a comparative and historical perspective. The question of why some developing economies have been able to set in motion catching-up processes, while others remain stagnant, will be discussed aided by historical-theoretical perspectives with the main focus on countries in Pacific Asia, Africa South of the Sahara and Latin America. It will be theoretically and empirically assessed to what extent the growth of the so-called global South might be sustained. The course is divided into two parts. The first puts heavy emphasis on readings and lectures on analytical perspectives of development and catching up from the viewpoint of classical, although current, questions such as: the role of agricultural transformation, growth-inequality, market integration, possibilities for and experiences of industrial policy, technology transfer, social capabilities, market-state relationship, governance and domestic resource mobilization, poverty/human development. The second part of the course is more student-driven and is devoted to seminar assignments where highly topical themes are discussed on the basis of available empirical data. Examples of questions to be addressed might be: south-to-south investments flows, the impact of China, the extent to which growth is commodity-driven, issues of improving competitiveness and productivity, forces behind poverty reduction. The content of the course is delimited of both teaching and literature.

Kurskod: EKHM61 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.
For master's programme students only.

Innovation and technical change is central to long term economic growth but it is treated very differently in economic theories. In a comparative manner this course presents technical change within major theoretical approaches: neoclassical growth models, endogenous growth models and evolutionary structural models. Particular attention is given to an economic historical model combined with a spatial theoretical framework of regional trajectories of growth. The model is based upon complementarities around innovations forming development blocks that are driving processes of structural change. Thus, the interplay between innovations, economic transformation and economic growth is studied with an emphasis on major carrier branches both historically and in contemporary times. Innovations are analysed in relation to variations over time in, e.g., relative prices, entrepreneurial activity, investments, labour demand and employment. It is shown how this, at an aggregate level, shows up in phases of spatial convergence and divergence, respectively.

Kurskod: EKHM63 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For master's programme students only.

This course studies historical processes of growth, convergence and divergence in the global economy over the past two centuries. Two major approaches are applied. One takes its point of departure in theories of economic growth, basically on the role of capital and labour and the level of technology. The first generation of formal models, in the 1950s, predicted a convergence in income levels in the world. Recent generations of growth models allows however for income divergence among countries. The other approach takes its point of departure in theories about the international economy. Determinants as well as effects of international trade, migration, and movements of capital are studied. The impact of open economy forces on factor prices, that is, on the earnings of labour and the cost of capital, and its relation to growth is analyzed. With the application of these two approaches the course studies historical processes of growth, convergence and divergence in the global economy.

Kurskod: EKHM64 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For master's programme students only.

The course is divided up into two parts. The first part consists of basic theory and
methods relating to multivariate linear regression, limited dependent variable
regression and time series analysis. It also considers how to apply these methods through examples of how such methods are used in economic history. This part also introduces computer software (e.g. Stata) for quantitative analysis. In the second part of the course, students analyse a quantitative problem using actual data from economic history, and report results in individual papers.

Kurskod: EKHM65 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For master's programme students only.

The course consists of two parts. The first part consists of more advanced theory and methods relating to causal approaches surpassing the multivariate linear regression, limited dependent variable regression and time series analysis covered by Econometrics I. It also considers how to apply these methods through examples of how such methods are used in economic history. It discusses issues like selection bias, the bad control problem, and unobserved heterogeneity and the pitfalls associated with them as well as the possibilities to deal with these issues. This part advances the knowledge of empirical analysis making use of computer software (e.g. Stata). In the second part of the course, students independently analyse a more advanced quantitative problem using actual data from economic history, and report results in individual papers, showing awareness of the pros and cons of various causal approaches in econometrics.

Kurskod: EKHM66 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.

The course gives an introduction to demographic data, measurement and description of demographic phenomena. The course consists of two parts:

 • Demographic methods. Basic demographic measures and concepts are discussed, such as rates, the lexis diagram, life tables, fertility, nuptiality, mortality and migration measures 
 • Theories and evidence on global demographic change in an historical perspective. The long term demographic development in the world is discussed and related to different theoretical explanations

Kurskod: EKHM67 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.

This course explores and explains the processes of rapid industrialisation and socio-economic modernisation in China and the Asia Pacific drawing on a historically -comparative institutional approach. Fundamental factors and forces behind the economic transformation are analysed against the background of leading theories of economic development and social change. The course is divided into two parts. The first part uses institutional theory to analyse the emergence of the so called East Asian model and its relevance for China. The institutional underpinnings of China's transformation to market economy are analysed in comparison with previous and contemporary development experiences in the Asia Pacific, from Japan to the ASEAN countries. Themes dealt with include agricultural modernisation and industrial policy and concepts such as developmental state, export-led growth, and growth with equity are applied and critically analysed. The second part deals with current trends and forces of globalisation in the Asia Pacific region and China's role as a leading regional economy. Trade policies, the impact of foreign investments and patterns of regional integration are explored and analysed.

Kurskod: EKHM70 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For master's programme students only.

This course covers several areas of innovation economics, such as their characteristics, their driving forces of innovation and how innovation affects economic growth. It covers several sub-themes, such as:
Market structures and innovation - describes how competitive structures and imperfect competition may induce innovation in different industries.
Institutions and innovation - drawing on the systems of innovation literature, this theme addresses how the institutional framework affects innovation. Some of these aspects are related to national innovation systems (NIS), a concept for comparative analysis of innovative performance. Innovation processes and interdependencies within a more local or regional context are further analysed focusing on regional innovation systems (RIS). In addition to governing structures we address the role of different instruments such as standards, prizes and intellectual property rights such as patents for promoting innovation.
Diffusion - implications of why innovation spreads and how it spreads into the economic environment form different perspectives. Concepts discussed include adoption, imitation and spillovers. We consider the relatively new field of network economics as well.
The role of innovation in economic growth - examines the role of innovation in economic growth through processes related to radical innovations, general purpose technologies, competence blocks and development blocks.

Kurskod: EKHM71 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.

The first part of the course is an overview of the population debate over the past 50 years and its intellectual roots. This part includes theories explaining both the influence of population growth on economic, social, and environmental development and vice-versa. Examples are given, showing how the theories have been used to explain the historical development of population and living standards since the Middle Ages up to modern times. The concept of living standard is extended also to include how short-term economic changes influence population behaviour. Divergence in living standards between different socio-economic groups and institutional arrangements for transfers are studied. The second part introduces ways to model the complex interrelationship between population and living standards which are appropriate for empirical testing. The students then make use of their knowledge in theory and econometrics to analyze data for a specific country or region using information available at various data bases.

Kurskod: EKHM72 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.
For master's programme students only.

The course presents the student with research methods used within the social sciences in general, and within economic history specifically. The course will carefully deal with the importance of source criticism to any well-planned research. It will then, through a detailed examination of various quantitative and qualitative methods, discuss the validity of these methods to various research questions and data. The overarching goal of the course is to provide students with the tools necessary to prepare a well-structured research assignment.

Kurskod: EKHM73 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.

The course examines the impact of demographic change on the social and economic fabric of society, with a focus on issues of importance to today's policymakers. The impact of population aging will be examined in detail, as will the possible benefits / pitfalls of migration as a potential solution to population aging. The course will also examine the impacts of demographic change on individuals, through a discussion of the effects of cohort size on economic outcomes. The changing prospects for women in today's economy will also be analyzed within the framework of changing family structures. Governmental transfers dependent upon age structure, such as pension systems, will be studied, as will other aspects of intergenerational transfers.

Kurskod: EKHM81 | Ladda ner kursplan

Kurskod: EKHM76 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
 

Human capital is, in short, the stock of skills that a country’s population or labor force possesses. It is an important determinant to economic growth and a strategic factor with respect to productivity. It also affects individuals’ lives in many ways through the promotion of personal well-being and economic equality. This course explores a range of topics relating to human capital formation by using historical, comparative, and current policy perspectives. Theory, methodological approaches, and empirical evidence on a range of topics are reviewed. Topics include the role of education in economic growth and distribution, the role of education and training for wage growth and career, and group differences in labor market outcomes, health and well-being. Lectures, seminars, and exams deal with human capital formation, the role of human capital during the first, second, and third industrial revolutions, and with the relation between human capital and income inequality across time and space.

Kurskod: EKHM82 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
 

Historical evidence suggests that the quality and efficiency of a country's institutions, such as law enforcement, property rights, and civil rights, are significant determinants of its growth performance. Furthermore, the extent of inequality in a society is highly related to both the quality of institutions and economic growth. This course is focused on the relations between institutions, modern economic growth, and equality. Problems in the world of today are taken as a point of departure for an historical analysis that covers countries and regions in different parts of the world. The course builds on the four themes. The first theme deals with the emergence of institutions such as property rights and markets, and their role for economic growth. The second theme concerns the importance of the distribution of resources for institutional development and economic growth. The third theme is about the interrelationship between institutions, knowledge and equality of opportunity. The fourth theme deals with the emergence of the modern welfare state as an institutional response to inequality.

Kurskod: EKHM84 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For master's programme students only.

This course analyses the major debates in development economics from a long-term perspective. Economists and economic historians are increasingly aware that the process of economic growth is complex and often characterized by path dependency. There is also increasing attention for variation in institutional settings and their consequences, like differences in economic behaviour and economic outcomes. This course reflects these developments by focusing on economic evolution in the long run and on variations between societies. Questions central to the course are:

 • Can we determine historical roots of why some countries are rich and others poor, and if so, how do we approach this?
 • What is the role of the different factors of production in long run economic development?
 • What role do critical historical junctures play in long run development? 
 • Why is income so much more unequally divided in some countries than in others?

During the course, students will learn about the different methods used in modern research through an in depth study of the literature and hands on econometric exercises. Explorative methodologies versus hypothesis testing are discussed. Exercises are performed with the help of econometric software whereby students are trained in the use of statistical tools but also in understanding and interpreting quantitative results in an historical context.

Kurskod: EKHM87 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic DemographyTrack students only.

From forced slave migration and indentured servitude to today’s refugee and labour migration, nations over the world has throughout time experienced challenges and rewards linked to this form of demographic change. This course focuses on contemporary (post World War II) migration flows to developed countries, analysing the substantial heterogeneities between individuals depending on their regions of origin in terms of their socioeconomic and demographic integration to their new host country. This course takes a multifaceted approach to the topic of the course, analysing not only factors underlying migratory flows, but also the causes and consequences of the outcomes experienced by the migrants. When discussing why individuals migrate, migration theory will be comprehensively addressed, with a distinct focus on selection and how such mechanisms may explain observed outcomes. Due to the breadth of the topic, the content of the course will vary from year to year in order to allow for addressing the selected subtopic at a level appropriate for a course at this level of progression. Among subtopics to be examined is immigrant discrimination, the interrelationship between economic and demographic integration and second-generation immigrant integration.

Kurskod: EKHT23 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.
For Economic DemographyTrack students only.

Kursen ges på deltid (50%) under period 2To carry out a research project, raw datasets need to be selected and manipulated to create variables that are appropriate to the research question, and the data needs to be formatted in the way that is required for the statistical analysis to be used. The aim of this course is to provide students with advanced knowledge on the use and management of micro-level demographic data. The course will be primarily hands-on and different types of datasets will be employed. The appropriate selection of datasets and variables to answer a research question will be discussed, as well as issues of data quality, data cleaning and the handling of missing data. During each meeting, the necessary steps to create different types of variables will be shown. The course is designed as a tutorial where the student attends meetings and conducts independent work, which will be discussed with the instructor and other students in the group.

Kurskod: EKHT24 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic DemographyTrack students only.

This course focuses on demographic processes and issues in different regions of the global south, both present and historical. With a point of departure in the Demographic transition, this course takes a multifaceted approach and covers various sub-fields within the field of demography, such as migration, mortality, health, fertility, and family issues. The overarching aim is to understand the causes and consequences of demographic change within the distinct subfields. With a focus onthe global south, students will examine similarities and differences between countries and regions. Due to the breadth of the topic the course covers a set of sub-topics, focusing on a specific region or demographic process (such as fertility decline in Asia or the reduction in infant mortality in sub-Saharan  Africa) the content of the course will moreover vary from year to year in order to allow for addressing the selected subtopic at a level appropriate for a course at this level of progression.

Kurskod: EKHT25 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic Demography- and Economic History Track students only.

The purpose of the course is to provide basic theoretical and practical knowledge of concepts and methods within geographic information systems (GIS), and how this knowledge can be applied within economic demography. Knowledge and skills include storage, processing, modeling, visualization, and analysis of spatial information. The overall aim of the course is that the student, after completion of the course, should have acquired basic theoretical knowledge and practical skills can be used for applications within economic demography and related fields, as well as competence for further studies and use of GIS.

Kurskod: EKHT27 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic History Track students only.

In this course, the aim is to study the development of economic thinking since the 18th century and the methodology of economics. The course is made up of two parts. The first part consists of an overview of the development of the economics discipline during the last 250 years, along with its relationship to economic history. The course initially deals with the so-called classical political economy represented by thinkers like Smith, Ricardo, Malthus and Say. Furthermore, developments of Marx, as well as historical and institutional schools, which evolved alongside the marginalist revolution with Jevons, Menger, Walras, during the last part of the 19th century. The 20th century begins with Marshall and foundation of neoclassical economics and is followed by the breakthrough of modern macroeconomics with the Keynesian analysis and its successors such as Hicks and Arrow/Debreu and, furthermore, the monetarist and neoclassical challenge in the second half of the century. Finally, the multi-faceted development alongside the neoclassical mainstream towards and into the 21st century is examined. Some attention is devoted to the quantification and mathematising of economics and economic history during the 20th and 21st centuries, as well as the development of economic history as an independent discipline in Sweden. The second part deals with the methodology of economics in a scientific and social science context. How has the academic discipline economics developed in relation to trends in social science such as positivism and postmodernism? Moreover, theories and schools in economics are also analyzed from epistemological and sociology of science perspectives based on the theories and work of Popper, Kuhn and Lakatos.

Kurskod: EKHT31 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.
For Economic History Track students only.

Economic historians make use of primary sources to study economic development inthe past. To this end we reassess original sources or collect data that were collected inthe past, by compilers who often had their own, specific purposes. To be able to useprimary sources therefore requires the application of thorough source critique. This course introduces the student to primary sources.
Where does one find primary sources?
How should one interpret them and evaluate their validity and reliability?
How can one deal with scarcity, and excess, of data, respectively?
And how should one process data retrieved from primary sources?
The course prepares the student for using primary sources in the context of a researchproject, and to thus make a novel contribution to the field of economic history.

Kurskod: EKHT34 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic History Track students only.

This course discusses the history of economic and social inequality, focusing on the Western world since the Middle Ages. The aim is to bring students up to speed withthe research frontier in research on historical inequality. While some attention is paid to classic studies, the emphasis is on newer research.The core issues are these:

First
what is defined as inequality and what is measured? Concepts of income and wealth are introduced and discussed, and we discuss alternative empirical approaches to the overall theme of “inequality”. The disciplinary divides and boundaries between economics, economic history, history, sociology andother relevant disciplines are discussed. We discuss the connections between economic, social, and political inequality in history. We also go through the main types of sources used in historical studies of inequality: tax data, probate inventories and wills, and social tables.

Second
we go through recent empirical research on economic inequality through history. We discuss strengths and limitations of the literature and what we know a lotabout and what is omitted from the literature. We discuss where the research field isgoing and what kind of research is needed going forward. The course gives students a deeper understanding of economic inequality, its history and its development.

Kurskod: EKHT35 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic Development Track students only.

The significant role of agriculture in the development process for both long-term economic growth and poverty reduction is a classic theme in both Economic History and Development Economics. The relative decline of agriculture and simultaneous rise of the industrial and service sectors rests on the productivity of, and resource transfer from, the former. This tutorial provides the tools to go into depth on the dynamics and variation of these processes. In this course, we will review the theoretical debates on the role of agriculture both in terms of its mechanisms of change and its interaction with other sectors. Empirically, the course will have a broad geographical scope including cases from Asia, Latin America and Africa. This will allow a study and further understanding not only of the successful and completed cases of transformation but also those that are still in the midst of the process.

Kurskod: EKHT41 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.
For Economic Development Track students only.

Investigating and theoretically explain why inequality is so much higher in some countries than in others and what drives changes over the long run are questions that have been central in economic history and economics. Despite the continued scholarly attention, which has included theoretical development as well as the adding of increasing empirical evidence, clear answers are still lacking. Until recently, most studies were concerned with inequality trends in the developed world, albeit there is now a slowly growing literature on the developing South including Asia, Latin America and Africa.

The aim of the tutorial is threefold:

 1. To provide an in-depth discussion of theoretical perspectives of the long run causal relationships between economic growth and inequality, emanating from structural, political-economy and macro-sociological traditions
 2. To enable students to analytically and methodologically identify the strengths and weaknesses of the theories
 3. To teach students how to apply theory to empirical cases

Kurskod: EKHT42 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic Development Track students only.

A key question in the research on financial and monetary systems is whether they leadto economic growth and modernization - or rather - in which cases financial systemsare able to do so and in which cases they do not. The course deals with the criteriathat are assumed to lead to well-functioning monetary and financial systems both intheory and in practice, both present and historical. From the early 1990s (after the EMS crisis) until the 2007–2008 crisis, ideas about theimportance of financial systems for economic growth circulated in many parts of theworld. Leading academics and institutions, such as the World Bank, the OECD andothers, saw the financial system as a key to economic growth and development.However, this positive attitude towards the role of the financial system quickly endedwith the outbreak of the 2007/08 crisis. Many countries still suffer from the recessionwith increasing debt, low or non-existent growth and poor confidence in the future.The aim of this course is to understand these contradictory views on financial andmonetary systems as necessary for economic growth and development, but at thesame time how financial and monetary systems can, under certain conditions, lead toinstability and crises.

Kurskod: EKHT45 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 3 och 4.
For Economic Development Track students only.

The significant but elusive role of the state in the development process for long-termeconomic growth, poverty reduction and improving quality of life is a classic theme inboth Economic History and Development Economics. The balance between the Stateand the Market or the State and Society has been, and still is, subject to vivid andsometimes animated debates. For instance, the state as a guarantor of functioninginstitutional arrangements, provider of public goods and orchestrator of developmentinitiatives are central items of these debates. So are the different qualities andcompetences that are required to handle rapid change of exogenous factors such asliberalization, globalization and technological changes.

This tutorial provides the tools to go into depth on the dynamics and variation ofthese processes in the developing world. In this course we will review the theoreticaldebates on the role of the state both in terms of its mechanisms of change and itsinteraction with other sectors. Empirically, the course will have a broad geographicalscope including experiences from Asia, Latin America and Africa. This will allow for adeeper understanding of not only cases where the state has played a prominentlyconducive role for development but also cases where the state has impeded economicand social progress.

Kurskod: EKHT46 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic Development Track students only.

The role of aid in the development process for long-termeconomic growth, poverty reduction and improving quality of life is a classic theme inboth Economic History and Development Economics.The aim of this course is to analyze the theoretical and ideological underpinnings,practical implementation and long-term effects of aid directed towards thedeveloping countries from 1950s onwards.It takes as a point of departure the contemporary, and animated, debate on the fruitfulness of aid to assess success or failure of different types of both bilateral andmultilateral aid initiatives in a historical perspective. It also considers the implications of the rapidly changing aid landscape in terms of new aid actors and alternatives toaid during the changes taking place in the global economy. The real-world practiceand allocation in terms of aid flows and donor preferences will be related to thedevelopment needs of recipient countries. Empirically, the course will have a broad geographical scope including experiencesfrom Asia, Latin America and Africa. This will allow for a deeper understanding of notonly cases where development aid has played a prominently conducive role fordevelopment but also cases where it has impeded economic and social progress.

Kurskod: EKHT47 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2.
For Economic Development Track students only

The course accounts for the historical emergence and establishment of the overarching international frameworks for a just and prosperous society such as the UN system of human rights and the 2030 Agenda for sustainable development. These encompassing visions have to account for several challenging aspects of contemporary global development, such as poverty issues, inequalities, environmental concerns, transformations of international trade brought by the supply chain revolution, and governance complexities presented by for example the rise of China and its state-capitalist authoritarian model of development. In this regard, attention will be given to discussing the role of the private sector and the emergence of multistakeholder partnerships and corporate social responsibilities and the shift from voluntarism to novel public regulations of supply chains, especially in the EU. The course will examine how the economy of today is shaped by the imperatives linked to climate change and post-covid reconstruction and discuss the extent to how these transformations relate to new spaces and challenges for inclusive and rights-based development. The conduct of both private and public actors, as well as their interdependencies in what some call the ‘state-business nexus’, will be analysed

Kurskod: EKHT48 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under period 1 och 2 (preliminary).
For Innovation and Spatial Dynamics programme students only.

This is a seminar-based course offered only to a limited number of second year students enrolled in the Master program in Innovation and Global Sustainable Development. The course provides a basic understanding of how different innovation strategies are formed for firms to compete globally. It will concentrate primarily on outlining the changing patterns of global organisation of innovation, global resourcing for innovation, and global creation and dissemination of knowledge.  It will introduce theories and tools for students to acquire understanding of globalisation of innovation and to develop firm’s global innovation strategy. The course is organized around seven topical sessions. For each topical session, the students will have compulsory readings that will be discussed in class. Additionally, the students will be required to prepare a practical case. 

Kurskod: EKHT52 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under hela terminen.
For master's programme students only. (Master's programmes EAETU and EAIGH.) 

The course provides students with the opportunity of an internship that is relevant to the study programme, and the opportunity to gather material for the upcoming Master’s degree project. With the support of on-site supervision at the internship facility, the student will gain experience through sophisticated work assignments with continuous collaboration.

The course has two parts:

Part 1
Qualitative methods of data collection and analysis (3 credits): This course provides an introduction to qualitative research methodology and a deeper analysis of a selection of qualitative methodologies of enquiry such as case studies, action research, participatory observation and discourse analysis. Students will also learn to work with different instruments for data collection such as interviews, focus groups or observation as well as learn to use dedicated software for qualitative data analysis.

Part 2
Internship (12 credits). The internship has a minimum duration of 12 weeks full time. Prior to the internship course starts, students will need to prepare a detailed internship research proposal for the planned internship. During the internship, students are to apply the knowledge acquired from the qualitative course, in terms of both the implementation and revisions to the qualitative methods and the internship research plan. 

Kurskod: EKHT54 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under hela terminen.
For master's programme students only. (Master's programmes EAETU and EAIGH.) 

The course is an opportunity for students who are interested in conducting fieldwork for gathering material for their upcoming Master’s degree project. It is intended for fieldwork in developing countries, which requires more time for preparation and execution. However, other destinations for fieldwork may be considered if duly justified.

The course has two parts:

Part 1
Qualitative methods of data collection and analysis (3 credits): Prior to the fieldwork, the students are required to take a one-week full-time course in qualitative methods of data collection and analysis. This course provides an introduction to qualitative research methodology and a deeper analysis of a selection of qualitative methodologies of enquiry such as case studies, action research, participatory observation and discourse analysis. Students will also learn to work with different instruments for data collection such as interviews, focus groups orobservation as well as learn to use dedicated software for qualitative data analysis. 

Part 2
Fieldwork (12 credits): The fieldwork component has a minimum duration of 8 weeks full time. Prior to the fieldwork course starts, students will need to prepare a detailed fieldwork research proposal for the planned fieldwork. During the fieldwork, students are to apply the knowledge acquired from the qualitative course, in terms of both the implementation and revisions to the qualitative methods and the fieldwork research plan. 

Kurskod: EKHT55 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under hela terminen.
For master's programme students only. (Master's programmes EAETU and EAIGH.) 

The course aims at giving the students experience in the practice of developinginnovative solutions to address global sustainable development challenges, and to form competencies and skills for working in a development context. It may also servefor gathering material for the forthcoming Master thesis. This course will take place in collaboration with a partner university of a developing country with a similar program, in order to provide a twinning structure where students of both universities collaborate to help to solve practical, real-life innovation challenges. The universities that collaborate is not fixed and depend on currentongoing collaborations involving the department of economic history.

The course has two parts:

Part 1
Qualitative methods of data collection and analysis (3 credits): Prior to the innovative practice, the students are required to take a one-week full-time course in qualitative methods of data collection and analysis. This course provides an introduction to qualitative research methodology and a deeper analysis of a selection of qualitative methodologies of enquiry such as case studies, action research, participatory observation and discourse analysis. Students will also learn to work with different instruments for data collection such as interviews, focus groups or observation as well as learn to use dedicated software for qualitative data analysis.

Part 2
Innovative practice (12 credits): The Innovative practice has a minimum duration of 8 weeks full time. Prior to the startof the innovative practice, students will need to prepare a detailed research proposalfor the planned innovative practice. During the innovative practice, students are toapply the knowledge acquired from the qualitative course, in terms of both the implementation and revisions to the qualitative methods and the innovative practiceresearch plan.

Kurskod: EKHT56 | Ladda ner kursplan

Kurskod: EKHT58 | Ladda ner kursplan

Kursen ges på deltid (50%) under hela terminen.
For master's programme students only. (Master's programmes EAETU and EAIGH)

Through an internship in an organization the course aims at giving the students a working experience relevant for his/her master’s studies. The course is independent from the university’s teaching and the student is expected to independently find and apply for the internship. The length of the internship should correspond to at least ten weeks of full-time work. The provider of the internship could be of different kind but could normally be in the categories government agency, intergovernmental or supranational organization, non-governmental organization, or a private firm. The organization and the work assignments for the internship must be approved by the director of the respective program.

Additional course information

Kurskod: EKHT90 | Ladda ner kursplan

Terminstider 2024

Höstterminen

Höstterminen period 1
02 Sep–01 okt 2024

Höstterminen period 2
02 okt–31 okt 2024

Höstterminen period 3
01 nov–03 dec 2024

Höstterminen period 4
04 dec 2024–19 jan 2025

Vårterminen

Vårterminen period 1
15 jan–14 feb 2024

Vårterminen period 2
15 feb–19 mars 2024

Vårterminen period 3
20 mars–24 april 2024

Vårterminen period 4
25 april–02 juni 2024

Kontakt

Håkan Lobell
Programkoordinator, studievägledare, universitetslektor

hakan.lobell@ekh.lu.se
Telefon: +46 46 222 74 85